Byddwch yn rhan o'n Cynhadledd newydd sbon i gael y wybodaeth ddiweddaraf am Greu Lleoedd a chlywed gan ein siaradwyr arbenigol ynghylch sut y gall pobl fod wrth galon y broses, gweithio i greu lleoedd sy’n fywiog a lle gall pobl ledled Cymru ddatblygu ymdeimlad o berthyn.

 

Creu Lleoedd gyda phobl – Gwneud cymunedau yn addas i bawb fyw ynddynt

Dydd Iau 30 Mawrth, 10am-3:30pm (lluniaeth a rhwydweithio o 9:30am)

Neuadd y Ddinas, Caerdydd

Noddwyd yn garedig gan  

Mae creu lleoedd yn rhywbeth y dylem i gyd fod yn meddwl amdano ac yn air y dylem i gyd fod yn ei ddefnyddio.

Byddwch yn rhan o'n Cynhadledd newydd sbon i gael y wybodaeth ddiweddaraf am Greu Lleoedd a chlywed gan ein siaradwyr arbenigol ynghylch sut y gall pobl fod wrth galon y broses, gweithio i greu lleoedd sy’n fywiog a lle gall pobl ledled Cymru ddatblygu ymdeimlad o berthyn.

Mae gan y ffordd y caiff lleoedd eu cynllunio, eu dylunio, eu datblygu a’u rheoli’r potensial i lunio’n gadarnhaol ble a sut mae pobl yn byw, yn gweithio, yn cymdeithasu, yn symud o gwmpas ac yn ymgysylltu. Mae angen i Greu Lleoedd ymgysylltu â phobl i sicrhau ei fod yn cyfrannu’n gadarnhaol at greu neu wella amgylcheddau y gall pobl, cymunedau, busnesau a natur ffynnu ynddynt.

Mae’n rhoi enw i rywbeth y mae cymaint ohonom yn ei wneud eisoes, sef edrych ar ein cynllunio a’n dyluniad o gartrefi a mannau cymunedol gydag agwedd gyfannol gyda’r ffocws ar ganlyniad cadarnhaol.

Bydd y gynhadledd undydd hon a gynhelir yn Neuadd y Ddinas hardd a hanesyddol, Caerdydd, yn caniatáu inni blymio i’r pwnc hwn fel cymuned ac archwilio lle y gallem fynd yn y dyfodol.

Ymunwch â ni ar gyfer y gynhadledd hon i gael y diweddaraf am Greu Lleoedd gan y rhai sy’n ymwneud â hyn o ddydd i ddydd.

Yn ystod y gynhadledd ddiddorol hon byddwn yn archwilio rhai meysydd allweddol gan gynnwys:

 • Sut allwn ni sicrhau y gall cymunedau ddylanwadu a bod yn rhan o sut mae lleoedd a gofodau yn cael eu dylunio, eu rhaglennu a'u rheoli.
 • Sut gall Creu Lleoedd gefnogi tegwch iach, brwydro yn erbyn ynysu cymdeithasol, neu hybu cynaliadwyedd a gwytnwch.

Bydd yr amserlen orlawn yn cynnwys amrywiaeth o siaradwyr ysbrydoledig ac astudiaethau achos ymarferol go iawn o gymunedau, y sector tai a thu hwnt, wedi’u cynllunio i danio syniadau a sgyrsiau. Mae'r rhain yn cynnwys:

Jen Heal,  Cynghorydd Dylunio yng Nghomisiwn Dylunio Cymru. Mae Jen yn arwain ar agenda creu lleoedd CDC gan roi cyngor ar bolisi ac arwain datblygiad Siarter a Chanllaw Creu Lleoedd Cymru. Mae Jen hefyd yn cydlynu digwyddiadau gan gynnwys Lleoedd am Oes, cynhadledd sy'n archwilio sut i greu cymunedau defnydd cymysg gwell gydag ymdeimlad o le.     

Julia David, Rheolwr Partneriaethau yn y Brifysgol Agored. Bydd Julia yn rhoi cipolwg unigryw i ni ar y gwaith arloesol sy’n cael ei gwblhau gan y Brifysgol Agored ledled Cymru sy’n rhoi Creu Lleoedd a datblygu cymunedol wrth galon eu gwaith.

Bydd y diwrnod yn cynnwys sesiynau pellach gan y siaradwyr canlynol:

 • Neil Barber, Cyfarwyddwr Gweithredol - Eiddo a Buddsoddi, Pobl
 • Mair Edwards, Pennaeth Adfywio Cymunedol, Grwp Cynefin
 • Rhianydd Jenkins, Cyfarwyddwr Datblygu ac Adfywio, RHA Wales
 • Simone Devinett, Pennaeth Cymunedau a Menter, RHA Wales
 • Dave Horton, Cyd-gyfarwyddwr, Gweithredu yng Nghaerau a Threlái (ACE)
 • Gemma Clissett, Cyfarwyddwr Partneriaethau Rhanbarthol, Lovell
 • Clare Jones, Rheolwr Gyfarwyddwr, Grasshopper Comms

Byddwn yn rhannu agenda siaradwyr cyffrous ac amserol yn fuan.

Pwy ddylai fynychu

Mae’r digwyddiad hanfodol hwn yn hanfodol i landlordiaid cymdeithasol, preswylwyr, sefydliadau trydydd sector, gwirfoddolwyr cymunedol, asiantaethau statudol, elusennau a grwpiau gwirfoddol felly archebwch eich lle nawr.

Cost am y diwrnod gyfan (yn cynnwys lluniaeth)

Tenantiaid / Gwirfoddolwyr: £49 +TAW

Staff / Bwrdd: £59 +TAW

Archebwch eich lle drwy'r system ar-lein isod⬇️


Telerau Canslo - ar gyfer digwyddiadau ar-lein â thâl
 • Rhaid i bob canslad gael ei wneud trwy e-bost at [email protected]  Os byddwch chi'n canslo'ch lle llai na 2 ddiwrnod gwaith cyn y digwyddiad ar-lein, byddwch chi'n gorfod talu'r gost lawn.
 • Os na allwch fynychu, gallwch anfon cynrychiolydd arall heb unrhyw gost ychwanegol. Rhaid rhoi gwybod i [email protected] am hyn
 • Os na fyddwch yn mynychu sesiwn ar-lein â thâl, codir cost lawn arnoch.
 • Ar ôl i ni dderbyn eich canslad, byddwn yn anfon cadarnhad o'ch canslad atoch.
 • Ar gyfer ein digwyddiadau taledig sylwch, dim ond un person all ddefnyddio un cofrestriad taledig, a gwaherddir rhannu dolenni ymuno / sgriniau. Felly, rhaid i bob person sy'n mynychu'r digwyddiad hwn gael cofrestriad ar wahân.
Hawl TPAS Cymru i Ganslo
Ein nod yw sicrhau bod pob digwyddiad ar-lein yn rhedeg yn ôl y bwriad. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i ni ganslo digwyddiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Os digwydda hyn, byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych eisoes wedi talu am y digwyddiad a ganslwyd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi. Pe byddem yn cynnal y digwyddiad eto, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i chi

 

 

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Creu Lleoedd gyda phobl – Gwneud cymunedau yn addas i bawb fyw ynddynt

Dyddiad

Dydd Iau 30 Mawrth 2023, 09:30 - 16:00

Archebu Ar gael Tan

Dydd Gwener 17 Mawrth 2023

Math o ddigwyddiad

Gwybodaeth a mewnwelediad

Yn addas ar gyfer

I gyd

Siaradwr

Eleanor Speer

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Cardiff City Hall

Cyfeiriad y Lleoliad

King Edward VII Ave
Cardiff
CF10 3ND

(029) 2087 1736

Google Map Icon

Enw
Cyfeiriad ebost
 
Cost y Digwyddiad
tenantiaid / gwirfoddolwyr   Pris Llawn: £49.00  
Staff   Pris Llawn: £59.00  


Canllaw Archebu

1. Rhowch eich Enw a'ch cyfeiriad E-bost, a dewiswch faint o docynnau yr hoffech eu harchebu, yna cliciwch ar 'Parhau i Archebu'.

2. Os ydych yn archebu 1 tocyn, rhowch eich manylion a chliciwch "Arbed a Chadarnhau eich Archeb". Yna fe welwch eich manylion yn y blwch oren ar y gwaelod.

3. Os ydych wedi dewis mwy nag 1 tocyn, rhowch fanylion y cynrychiolwr cyntaf fel yng Ngham 2, cliciwch "Arbed a Chadarnhau eich Archeb" a sgroliwch yn ôl i fyny i roi manylion eich ail gynrychiolwr. Ailadroddwch Gam 3 nes bod eich holl gynrychiolwyr wedi eu hychwanegu.

4. Unwaith y byddwch wedi ychwanegu gwybodaeth am eich holl gynrychiolwyr, fe welwch y botwm "Ychwanegu Cynrychiolwr" yn newid i "Arbed a Chadarnhau eich Archeb". Unwaith y byddwch yn clicio’r bowm yma, fe welwch flwch gwyrdd gyda "Llwyddiant" yn ymddangos ar eich sgrîn, a byddwch yn derbyn cadarnhad trwy e-bost eich bod wedi archebu yn llwyddiannus.

5. Gellir talu am y digwyddiad trwy BACs, neu fe fydd TPAS Cymru yn anfon anfoneb ar ôl y digwyddiad gymryd lle.

Os oes unrhyw broblemau gyda'ch archeb, mae croeso i chi ein ffonio ar 029 2023 7303 neu 01492 59304

AGOS X
Telerau Canslo - ar gyfer digwyddiadau ar-lein â thâl
Hawl TPAS Cymru i Ganslo
Ein nod yw sicrhau bod pob digwyddiad ar-lein yn rhedeg yn ôl y bwriad. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i ni ganslo digwyddiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Os digwydda hyn, byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych eisoes wedi talu am y digwyddiad a ganslwyd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi. Pe byddem yn cynnal y digwyddiad eto, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i chi