Rhesymau Pam y Dylech Ymaelodi White Line

Gwybodaeth ac Arbenigedd
Mynediad at dîm medrus, gwybodus sydd â phrofiad tai Cymru cyfunol o dros 40 mlynedd, a gefnogir gan brofiad cryf mewn hyfforddiant, y sector rhentu preifat, strategaeth ddigidol a chyfathrebu.


Y Cyngor Iawn
Rydym wedi bod yn hyrwyddo, cefnogi a hybu cyfranogiad tenantiaid ac ymgysylltu â thenantiaid ledled Cymru ers dros 27 mlynedd.


Mynediad at Sefydliadau Cysylltiedig
Mynediad at wybodaeth ac arbenigedd sefydliadau sy'n gysylltiedig â TPAS yn yr Alban, Lloegr a Gogledd Iwerddon, a sefydliadau fel Undeb Rhyngwladol y Tenantiaid.


Cefnogi Gwell Cyfranogiad
Dangos fel aelod eich bod yn cefnogi gwell cyfranogiad ac ymgysylltiad cymunedol yng Nghymru.


 Dulliau Ymgysylltu Newydd
Gweld y darlun mwy. Er enghraifft, dysgu dulliau newydd o ymgysylltu, dulliau creadigol newydd neu offer ddigidol i ehangu cyfranogiad.

 
Download Application pack


Mae ymuno â Gwasanaeth Ymgynghorol Cyfranogiad Tenantiaid Cymru yn dangos eich ymrwymiad i sicrhau bod Cyfranogiad Tenantiaid yn allweddol i'ch gwasanaeth neu sefydliad.

Dangosodd TPAS Cymru yn gyson y gall ddod â landlordiaid a thenantiaid at ei gilydd, a all eu helpu i ddeall y materion sy'n bwysig i’r naill a’r llall. Rydym yn eich helpu i wneud yn well, yn ogystal â rhoi mynediad i chi at rwydwaith o landlordiaid, tenantiaid a gwirfoddolwyr ymroddedig eraill ar draws y sir.

Mae’r rhannu gwybodaeth a phrofiad hwn yn helpu landlordiaid i fod yn fwy ymatebol i anghenion tenantiaid. Mae'n galluogi tenantiaid i gwrdd â phobl o'r un anian a ffurfio grwpiau cefnogaeth cryf. Yn fwy na dim, mae'n galluogi pob rhanddeiliad i gydweithio i wella gwasanaethau, arbed arian a newid cymunedau er gwell.

Edrychwch ar y manteision o fod yn Aelod Cyswllt o TPAS Cymru. Gall cost aelodaeth fod cyn lleied â £40 y flwyddyn i sefydliadau neu £21 y flwyddyn i unigolion.