Darllenwch Bolisi Amodau Defnydd TPAS Cymru

1. Telerau

Trwy fynd i’r wefan hon, rydych yn cytuno i gael eich rhwymo gan y Telerau ac Amodau Defnydd Gwefan hyn, yr holl gyfreithiau a rheoliadau perthnasol, ac rydych yn cytuno eich bod yn gyfrifol am gydymffurfio ag unrhyw gyfreithiau lleol perthnasol. Os nad ydych yn cytuno ag unrhyw un o'r telerau hyn, gwaherddir chi rhag defnyddio neu gael mynediad i’r safle hwn. Mae'r deunyddiau a gynhwysir yn y wefan hon yn cael eu gwarchod gan gyfraith hawlfraint a nod masnach perthnasol.

2. Trwydded Defnydd

 1. c. Rhoddir caniatâd i chi lawrlwytho un copi o'r deunyddiau (gwybodaeth neu feddalwedd) ar wefan TPAS Cymru i edrych arno i ddibenion personol, anfasnachol, dros dro yn unig. Mae hyn yn rhoi trwydded, nid trosglwyddo teitl, ac o dan y drwydded hon ni chewch:
  1. i. addasu na chopïo'r defnyddiau;
  2. ii. defnyddio'r deunyddiau at unrhyw ddiben masnachol, neu i’w harddangos yn gyhoeddus (masnachol neu anfasnachol);
  3. iii. ceisio dadgrynhoi na chwblhau peirianneg gwrthdro o unrhyw feddalwedd a gynhwysir ar wefan TPAS Cymru;
  4. iv. cael gwared ar unrhyw hawlfraint neu nodiannau perchnogol eraill o'r deunyddiau; neu
  5. v. drosglwyddo'r deunyddiau i berson arall neu "adlewyrchu" y deunyddiau ar unrhyw weinydd arall
 2. d. b. Mae’r deunyddiau ar wefan TPAS Cymru yn cael eu darparu ‘fel y maent’. Nid yw TPAS Cymru yn gwneud unrhyw warantau, pa un a ydynt yn cael eu mynegi neu’n oblygedig, ac mae’n ymwrthod ac yn negyddu pob gwarant arall, gan gynnwys heb gyfyngiad, gwarantau oblygedig neu amodau marchnadwyedd, addasrwydd at ddiben penodol, neu heb dor-cyfraith eiddo deallusol neu dorri hawl arall. Ymhellach, nid yw TPAS Cymru yn gwarantu nac yn gwneud unrhyw sylwadau ynghylch cywirdeb, canlyniadau tebygol, neu ddibynadwyedd y defnydd o'r deunyddiau ar ei wefan Rhyngrwyd neu fel arall sy'n ymwneud â deunyddiau o'r fath nac ar unrhyw safleoedd sy'n gysylltiedig â'r safle hwn.

3. Ymwadiad

 1. The materials on TPAS Cymru's web site are provided "as is". TPAS Cymru makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties, including without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights. Further, TPAS Cymru does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its Internet web site or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.

4. Cyfyngiadau

Ni fydd TPAS Cymru na’i gyflenwyr o dan unrhyw amgylchiadau yn atebol am unrhyw ddifrod (gan gynnwys, heb gyfyngiad, iawndal am golli data neu elw, neu o ganlyniad i darfu ar y busnes) sy'n deillio o ddefnydd neu anallu i ddefnyddio deunyddiau ar safle Rhyngrwyd TPAS Cymru, hyd yn oed os yw TPAS Cymru neu gynrychiolydd awdurdodedig TPAS Cymru wedi cael gwybod ar lafar neu’n ysgrifenedig am y posibilrwydd o ddifrod o'r fath. Oherwydd nad yw rhai awdurdodaethau'n caniatáu cyfyngiadau ar warantau oblygedig, neu gyfyngiadau ar atebolrwydd am iawndal canlyniadol neu achlysurol, efallai na fydd y cyfyngiadau hyn yn berthnasol i chi.

5. Diwygiadau ac Errata

Diwygiadau ac Errata

6. Cysylltiadau

Nid yw TPAS Cymru wedi adolygu pob un o'r safleoedd sy’n gysylltiedig â'i wefan Rhyngrwyd ac nid yw'n gyfrifol am gynnwys unrhyw wefan gysylltiedig o'r fath. Nid yw cynnwys unrhyw ddolen gyswllt yn awgrymu ardystiad gan TPAS Cymru o'r safle. Mae defnydd o unrhyw wefan gysylltiedig o'r fath ar risg y defnyddiwr ei hun.

7. Addasiadau Telerau Defnydd o’r Safle

Gall TPAS Cymru ddiwygio’r telerau defnydd hyn ar gyfer ei wefan ar unrhyw adeg heb rybudd. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i gael eich rhwymo gan y fersiwn o’r Telerau a'r Amodau Defnydd sy’n gyfredol ar y pryd.

8. Y Gyfraith Lywodraethol

Bydd unrhyw gais sy'n ymwneud â gwefan TPAS Cymru yn cael ei lywodraethu gan gyfraith Gwladwriaeth Cymru heb ystyried ei ddarpariaethau gwrthdaro cyfraith.

Telerau ac Amodau Cyffredinol sy'n berthnasol i Ddefnyddio Safle Gwe.

Polisi Preifatrwydd

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni. Yn unol â hynny, rydym wedi datblygu’r Polisi hwn er mwyn i chi ddeall sut rydym yn casglu, defnyddio, cyfathrebu a datgelu a gwneud defnydd o wybodaeth bersonol. Mae'r canlynol yn amlinellu ein polisi preifatrwydd.

 • Cyn neu ar adeg casglu gwybodaeth bersonol, byddwn yn nodi at ba ddibenion y mae’r wybodaeth yn cael ei chasglu.
 • Dim ond i bwrpas o gyflawni'r dibenion hynny a bennir gennym ac at ddibenion cydnaws eraill y byddwn yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol, oni bai ein bod yn cael caniatâd yr unigolyn dan sylw neu fel sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith.
 • Dim ond cyhyd ag sy'n angenrheidiol ar gyfer cyflawni’r dibenion hynny y byddwn yn cadw gwybodaeth bersonol.
 • Byddwn yn casglu gwybodaeth bersonol drwy ddulliau cyfreithlon a theg ac, os yw'n briodol, gyda gwybodaeth neu ganiatâd yr unigolyn dan sylw.
 • Dylai data personol fod yn berthnasol i'r dibenion y mae i'w defnyddio ar eu cyfer, ac, i'r graddau sy'n angenrheidiol at y dibenion hynny, dylai fod yn gywir, yn gyflawn, a chyfredol.
 • Byddwn yn diogelu gwybodaeth bersonol drwy fesurau diogelwch rhesymol yn erbyn colled neu ladrad, yn ogystal â mynediad heb awdurdod, datgelu, copïo, defnyddio neu addasu.
 • Byddwn yn sicrhau bod gwybodaeth cwsmeriaid am ein polisïau ac arferion sy'n ymwneud â rheoli gwybodaeth bersonol ar gael yn rhwydd.

Rydym wedi ymrwymo i gynnal ein busnes yn unol â'r egwyddorion hyn er mwyn sicrhau bod cyfrinachedd gwybodaeth bersonol yn cael ei ddiogelu a'i gynnal.