Mae ein Pwls Tenantiaid diweddaraf yn canolbwyntio ar farn rhentwyr preifat ledled Cymru ar eu barn am dai fforddiadwy a phris rhenti teg.

Ein hadroddiad Pwls diweddaraf ar Dai Digonol a Rhenti Teg: Cipolwg gan rentwyr preifat yng Nghymru.

Mae ein Pwls Tenantiaid diweddaraf yn canolbwyntio ar farn rhentwyr preifat ledled Cymru ar eu barn am dai fforddiadwy a phris rhenti teg.

Nid yw realiti’r argyfwng tai erioed wedi bod yn fwy amlwg gyda’r cynnydd mewn rhenti a rhewi’r Lwfans Tai Lleol (LTLl). Rydym yn falch o allu cyhoeddi ein hadroddiad i'r cyhoedd gyda'n mewnwelediadau.
 
Cwblhawyd y Pwls hwn mewn cydweithrediad â Llesiant Rhieni Sengl
 
Mae ein hadroddiadau Pwls Tenantiaid yn cynnig cipolwg ar feddyliau a chanfyddiadau tenantiaid ledled Cymru ac mae'r adroddiad hwn yn adlewyrchu hynny. Mae ein harolwg diweddaraf ar gyfer tenantiaid preifat ar dai digonol a rhenti teg yn adlewyrchu lleisiau tenantiaid ym mhob Awdurdod Lleol yng Nghymru ac o ystod eang o gefndiroedd.
 

Credwn fod y canfyddiadau a’r argymhellion yn cynnig cipolwg gwerthfawr ar yr heriau y mae tenantiaid yn eu profi ar hyn o bryd, a sut mae tenantiaid yn teimlo am eu cartrefi a’u rhent ar yr adeg hollbwysig hon.

Pwls Tenantiaid yw panel swyddogol Cymru gyfan ar gyfer tenantiaid sy’n rhoi eu barn ar y pethau sy’n bwysig iddyn nhw. Cafodd ei greu 4 blynedd yn ôl gan TPAS Cymru (o dan raglen waith a gefnogir gan Lywodraeth Cymru). Mae’n cael ei redeg bob chwarter ar faterion cyfoes i helpu i lunio polisi tai yng Nghymru. Mae'n cynnwys tenantiaid tai cymdeithasol (Cymdeithasau Tai a thai Cyngor) yn ogystal â rhentwyr preifat a'r rhai mewn tai â chymorth.

Os ydych yn denant, beth am ymuno â'n panel Pwls Tenantiaid a dweud eich dweud?

Enw'r adroddiad: Tai Digonol a Rhenti Teg: Cipolwg gan Rentwyr Preifat yng Nghymru 

Awduron Arweiniol: Elizabeth Taylor (TPAS Cymru) ac Amy Holland (Lles Rhieni Sengl)
 

Dyma'r ddolen i'r adroddiad llawn.

Dyma'r ddolen i'r grynodeb weithredol.

Cliciwch yma ar gyfer y ddolen i fideo's lansiad.

Llongyfarchiadau i enillwyr y raffl ar gyfer y Pwls yma. Yr enillwyr yw:

  • Katie - Caerdydd
  • Ellena - Ynys Môn
  • Denfor - Caerfyrddin
Hoffai TPAS Cymru ddiolch i'r holl denantiaid a roddodd o'u hamser i gwblhau'r arolygon. Rydym wir yn gwerthfawrogi eich amser.
 

Mae Pwls Tenantiaid yn rhan o'n gwaith Llais y Tenant a noddir gan Pobl. Diolch am eich cefnogaeth barhaus.