Mae’r gweithdy hwn ar gyfer tenantiaid, preswylwyr a staff sy’n ymwneud â llywodraethu ac ymgysylltu â thenantiaid ac aelodau presennol y bwrdd sy’n chwilio am sesiwn gloywi

Bod yn Aelod Bwrdd: cyflwyniad

Dydd Mawrth, 24 Hydref 2023: 10.00am – 12.00pm

Mae’r gweithdy hyfforddi rhyngweithiol hwn wedi’i anelu at denantiaid a phreswylwyr cymdeithasau tai sydd â diddordeb mewn dod yn aelod bwrdd neu tenantiaid a staff sydd eisiau gwybod mwy am y rôl.

Ei nod yw darparu gwybodaeth a chyngor am y rôl, pwrpas a strwythurau llywodraethu cymdeithas dai, y sgiliau a’r ymddygiad sydd eu hangen yn ogystal ag egluro rôl tenantiaid ar Fyrddau.

Bydd yn archwilio'n fyr:
 • Cymdeithasau Tai - trosolwg o ddiben a strwythurau
 • Rôl y bwrdd ac aelodau'r bwrdd
 • Tenantiaid ar fyrddau - chwalu rhai mythau
 • Bod ar fwrdd - sgiliau, disgwyliadau, ymddygiad, safonau proffesiynol ​Heriau presennol sy'n wynebu Cymdeithasau Tai a byrddau yng Nghymru
 • Y camau nesaf - dod yn aelod bwrdd
Adborth o sesiynau blaenorol:

“Fel tenant, mae’n bendant wedi helpu gyda fy nealltwriaeth o’r rôl”

“Llawer o wybodaeth ddefnyddiol a gyflwynwyd mewn ffordd anffurfiol a hawdd ei deall”

“Sesiwn hynod bleserus ac atyniadol, aeth i lawr yn dda iawn!”

Ar gyfer pwy mae'r sesiwn – mae'r gweithdy hwn ar gyfer tenantiaid, preswylwyr a staff sy'n ymwneud â llywodraethu ac ymgysylltu â thenantiaid ac aelodau presennol y bwrdd sy'n chwilio am sesiwn gloywi.

Mae'r sesiwn hon hefyd ar gael yn fewnol - cysylltwch â ni os oes gennych ddiddordeb [email protected]

Cost
 • Tenantiad: £39+TAW
 • Staff/Bwrdd (aelodau): £59+TAW
 • Staff/Bwrdd (pawb arall): £119+TAW  

Archebwch drwy'r ddolen Zoom yma: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZclceqsqzIjGNy3Xo836NbmCuLpPhZQAf6T

Pethau i'w gwybod
 • Gweithdy hyfforddi rhyngweithiol ar-lein yw hwn trwy Zoom 
 • Ni fydd y sesiwn yn cael ei recordio
 • Mae'r gyfradd cynrychiolwyr ar gyfer un person nid archeb grŵp - mae angen i bob mynychwr gofrestru'n unigol. 

Hwylusydd y sesiwn – David Lloyd  


ShapeTelerau Canslo - ar gyfer digwyddiadau ar-lein â thâl

 • Rhaid i bob canslad gael ei wneud trwy e-bost at [email protected]  Os byddwch chi'n canslo'ch lle llai na 2 ddiwrnod gwaith cyn y digwyddiad ar-lein, byddwch chi'n gorfod talu'r gost lawn.
 • Os na allwch fynychu, gallwch anfon cynrychiolydd arall heb unrhyw gost ychwanegol. Rhaid rhoi gwybod i [email protected] am hyn
 • Os na fyddwch yn mynychu sesiwn ar-lein â thâl, codir cost lawn arnoch.
 • Ar ôl i ni dderbyn eich canslad, byddwn yn anfon cadarnhad o'ch canslad atoch.
 • Ar gyfer ein digwyddiadau taledig sylwch, dim ond un person all ddefnyddio un cofrestriad taledig, a gwaherddir rhannu dolenni ymuno / sgriniau. Felly, rhaid i bob person sy'n mynychu'r digwyddiad hwn gael cofrestriad ar wahân.
Hawl TPAS Cymru i Ganslo
Ein nod yw sicrhau bod pob digwyddiad ar-lein yn rhedeg yn ôl y bwriad. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i ni ganslo digwyddiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Os digwydda hyn, byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych eisoes wedi talu am y digwyddiad a ganslwyd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi. Pe byddem yn cynnal y digwyddiad eto, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i chi

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Bod yn Aelod Bwrdd: cyflwyniad

Dyddiad

Dydd Mawrth 24 Hydref 2023, 10:00 - 12:00

Archebu Ar gael Tan

23 Hydref 2023

Archebion Adar Cynnar Ar Gael Tan

Math o ddigwyddiad

Hyfforddiant

Yn addas ar gyfer

I gyd

Siaradwr

david lloyd

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Digwyddiadau'r Gorffennol a'r Dyfodol

 
23 Ionawr 2024
Network
Clwb Cyfathrebu Ionawr 2024
14 Rhagfyr 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Tenantiaid – 2023 – eich uchafbwyntiau
13 Rhagfyr 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Lloriau – Gweithredu SACT2023
23 Tachwedd 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Anabledd mis Tachwedd
123456789

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X