Mae Net Sero mewn tai yn fwy na dim ond pympiau gwres, paneli solar, neu fatris. Mae'n ymwneud â chymuned

Creu Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dyfodol Sero Net

Dydd Mawrth, 7 Chwefror, 10am-3:15pm

 

Noddir gan: 

Mae Net Sero mewn tai yn fwy na dim ond pympiau gwres, paneli solar, neu fatris. Mae'n ymwneud â chymunedEr y gall ymddangos yn frawychus, mae yna gyfleoedd y gallwch chi eu cymryd bob dydd i fod yn fwy cynaliadwy, a all yn ei dro helpu'r blaned a'ch waled.

Ym maes tai, mae llawer o ffocws ar hyn o bryd ar sut i fynd i'r afael ag allyriadau carbon yn ein cartrefi a lleihau ein costau ynni yr un pryd, ond beth am eich cymuned? Pa newidiadau sydd angen i ni eu gwneud yn ein cymunedau i leihau ein hôl troed carbon, ond hefyd ei wneud yn lle gwell i fyw.  

Rydym wedi trefnu tair sesiwn banel gyffrous ar-lein (gydag egwyliau yn y canol!) a fydd yn gweithio gyda’i gilydd i herio, hysbysu ac ateb cwestiynau am gymunedau Sero Net a sut rydym yn lleihau allyriadau carbon cyffredinol yng Nghymru.  

Bydd y digwyddiad undydd hwn yn ehangu'r ffocws o'ch cartref i'ch cymuned.

‘Ynni Cymunedol yng Nghymru: A yw'n gallu gweithio mewn tai cymdeithasol?’ 10am-11:15pm 

Mae ynni cymunedol yn cyfeirio at gyflenwi ynni adnewyddadwy a arweinir gan y gymuned, lleihau'r galw am ynni, a chyflenwad ynni. Ond beth mae hynny'n ei olygu mewn gwirionedd?  

Eleni rydym wedi gweld diffyg annibyniaeth yn ein defnydd o ynni a chostau, ond gallai ynni cymunedol helpu i ddatrys y mater hwn. Mae ynni cymunedol yn canolbwyntio ar y gymuned, a gall helpu i ddarparu atebolrwydd a thryloywder yn y system ynni.  

Er nad yw ynni cymunedol i’w weld eto mewn tai cymdeithasol yng Nghymru, bydd y panel hwn yn gweithio i ateb eich cwestiynau ar ynni cymunedol a sut y gallai chwarae rhan mewn systemau ynni a defnydd ar gyfer landlordiaid cymdeithasol a thenantiaid.  

Ymhlith y siaradwyr mae
Cyngh Jeremy Thorp – Ynni Cymunedol Cymru   
Tony Cook – Cyfarwyddwr Ynni Cymunedol Caerdydd
Meleri Davies, Prif Swyddog, Partneriaeth Ogwen
  
Economi Gylchol: Sut y mae Cymru yn gweithredu lleihau, ailddefnyddio, ailgylchu’ 11:45pm-1pm 

Gall economi gylchol ymddangos yn gysylltiedig â chyllid ar yr olwg gyntaf, ond dyma'r egwyddorion cyffrous wrth gadw pobl i siopa, cynhyrchu ac ailddefnyddio'n lleol. Gall olion traed carbon gael eu gwneud yn enfawr gan gymunedau sy'n mewnforio ac allforio yn gyson, ac yn canolbwyntio ar brynwriaeth gyflym. Mae economi gylchol yn gweithio i leihau’r ôl troed hwn, sy’n arbed arian i chi, yn gwella economïau lleol a’r effaith ar yr amgylchedd.  

Bydd y sesiwn hon yn tynnu sylw at rai sefydliadau sy’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol yn eu cymuned ac yn cynnig gobaith, cyfeiriad ac adnoddau ynghylch pam mae economi gylchol yn bwysig.

Ymhlith y siaradwyr mae
Ella Smillie – Benthyg Cymru  
Hayley Roberts – RE:MAKE Casnewydd

Catrin Wager - Benthyg Cymru  

‘Gwirionedd Cerbydau Trydan yng Nghymru’ 2pm-3:15pm

Mae llawer o hysbysebion ar gyfer cerbydau trydan yn dangos eu bod yn cael eu gwefru ar dreif eang y cartref gyda Tesla wedi parcio allan yn yr heulwen. Er y gallai hyn fod yn realiti i rai cartrefi yng Nghaliffornia neu Fflorida, mae gan Gymru ychydig o ddarlun gwahanol gyda strydoedd teras, blociau o fflatiau a lot fawr o law.!

Rydym yn clywed yn gyson am ymdrech i drydaneiddio ein ceir, ond beth yw realiti’r her hon? Ble bydd pobl yn gwefru eu ceir os na allant eu gwefru gartref? A yw landlordiaid yn gweithredu pwyntiau gwefru cymunedol? Pryd fyddwn ni'n gweld mwy o ymdrech am gerbydau trydan? Bydd y panel hwn yn plymio i mewn i'r presennol a'r dyfodol cerbydau trydan yng Nghymru, a'r hyn y mae'n ei olygu i chi.

Ymhlith y siaradwyr mae:  

Neil Lewis – TrydaNi (rhwydwaith gwefru cerbydau trydan cymunedol)

Noder – mae lleoedd yn brin ar gyfer y weminar hon felly fe'ch cynghorir i archebu lle'n gynnar.

Pwy ddylai fynychu?

Mae’r sesiwn yn addas ar gyfer – staff, contractwyr, tenantiaid a phawb sydd â diddordeb mewn ymgysylltu â thenantiaid o ran Sero Net/ôl-osod.

Cost am y diwrnod cyfan
 • Tenantiaid/Gwirfoddolwyr Cymunedol: Am ddim
 • Staff/Bwrdd (aelodau): £49 + TAW
 • Staff/Bwrdd (pawb arall): £59 + TAW
Pethau i'w gwybod:
 • Sesiwn ar-lein dros Zoom fydd hon
 • Bydd y sesiynau'n cael eu recordio

Archebwch eich lle drwy'r ddolen Zoom yma: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0sc-2pqzwtG9QEY3lWzHsMiiwoesenx3of

Noder – ar ôl i chi gofrestru trwy'r ddolen hon byddwch yn derbyn cadarnhad e-bost gyda'r ddolen ymuno yn uniongyrchol gan Zoom ([email protected]) Nid yw'r ddolen ymuno yn dod o gyfeiriad e-bost TPAS Cymru felly efallai y bydd angen i chi wirio eich blychau e-bost sbam / sothach. Mae'r e-bost gyda dolen ymuno hefyd yn rhoi cyfle i chi arbed y manylion i galendr electronig, fel Outlook


Telerau Canslo - ar gyfer digwyddiadau ar-lein â thâl
 • Rhaid i bob canslad gael ei wneud trwy e-bost at [email protected]  Os byddwch chi'n canslo'ch lle llai na 2 ddiwrnod gwaith cyn y digwyddiad ar-lein, byddwch chi'n gorfod talu'r gost lawn.
 • Os na allwch fynychu, gallwch anfon cynrychiolydd arall heb unrhyw gost ychwanegol. Rhaid rhoi gwybod i [email protected] am hyn
 • Os na fyddwch yn mynychu sesiwn ar-lein â thâl, codir cost lawn arnoch.
 • Ar ôl i ni dderbyn eich canslad, byddwn yn anfon cadarnhad o'ch canslad atoch.
 • Ar gyfer ein digwyddiadau taledig sylwch, dim ond un person all ddefnyddio un cofrestriad taledig, a gwaherddir rhannu dolenni ymuno / sgriniau. Felly, rhaid i bob person sy'n mynychu'r digwyddiad hwn gael cofrestriad ar wahân.
Hawl TPAS Cymru i Ganslo
Ein nod yw sicrhau bod pob digwyddiad ar-lein yn rhedeg yn ôl y bwriad. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i ni ganslo digwyddiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Os digwydda hyn, byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych eisoes wedi talu am y digwyddiad a ganslwyd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi. Pe byddem yn cynnal y digwyddiad eto, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i chi

 

 

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Creu Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dyfodol Sero Net

Dyddiad

Dydd Mawrth 07 Chwefror 2023, 10:00 - 15:15

Archebu Ar gael Tan

06 Chwefror 2023

Math o ddigwyddiad

Gwybodaeth a mewnwelediad

Yn addas ar gyfer

I gyd

Siaradwr

Guest Speaker

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X
Telerau Canslo - ar gyfer digwyddiadau ar-lein â thâl
 • Rhaid i bob canslad gael ei wneud trwy e-bost at [email protected]  Os byddwch chi'n canslo'ch lle llai na 2 ddiwrnod gwaith cyn y digwyddiad ar-lein, byddwch chi'n gorfod talu'r gost lawn.
 • Os na allwch fynychu, gallwch anfon cynrychiolydd arall heb unrhyw gost ychwanegol. Rhaid rhoi gwybod i [email protected] am hyn
 • Os na fyddwch yn mynychu sesiwn ar-lein â thâl, codir cost lawn arnoch.
 • Ar ôl i ni dderbyn eich canslad, byddwn yn anfon cadarnhad o'ch canslad atoch.
 • Ar gyfer ein digwyddiadau taledig sylwch, dim ond un person all ddefnyddio un cofrestriad taledig, a gwaherddir rhannu dolenni ymuno / sgriniau. Felly, rhaid i bob person sy'n mynychu'r digwyddiad hwn gael cofrestriad ar wahân.
Hawl TPAS Cymru i Ganslo
Ein nod yw sicrhau bod pob digwyddiad ar-lein yn rhedeg yn ôl y bwriad. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i ni ganslo digwyddiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Os digwydda hyn, byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych eisoes wedi talu am y digwyddiad a ganslwyd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi. Pe byddem yn cynnal y digwyddiad eto, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i chi