Wrth inni symud i flwyddyn arall, mae Creu Lleoedd yn dal i fod yn rhywbeth y dylem fod yn meddwl amdano ac yn arfer y dylem fod yn ei roi ar waith

Creu Lleoedd gyda Phobl 2024 - gwneud cymunedau yn rhai y gall pawb fyw ynddynt

Dydd Iau 12 Medi 2024, 10am-2pm 

Ymunnwch â ni ar Zoom

Noddir yn garedig gan Gymorth Cynllunio Cymru

 

 

 

Wrth inni symud i flwyddyn arall, mae Creu Lleoedd yn dal i fod yn rhywbeth y dylem fod yn meddwl amdano ac yn arfer y dylem fod yn ei roi ar waith. Mae disgwyliadau cynyddol o fewn y sector i ystyried barn tenantiaid a chymunedau wrth ddatblygu cartrefi a gofodau newydd. Ynghyd â hyn, mae mwy o sefydliadau yn arwyddo’r Siarter Creu Lleoedd, mae’r cysyniad o Greu Lleoedd yn parhau i dyfu yn nhai Cymru.

Yn dilyn cynhadledd a werthodd bob tocyn yn 2023, Ymunwch â ni yn ein 2il gynhadledd Creu Lleoedd gyda Phobl Flynyddol i gael y wybodaeth ddiweddaraf am Greu Lleoedd yng Nghymru a chlywed gan ein siaradwyr arbenigol. Peidiwch â cholli'ch cyfle i glywed sut y gallwn sicrhau bod pobl a chymunedau wrth galon y broses, sut y gallwn weithio i greu lleoedd sy'n fywiog a lle gall pobl ledled Cymru ddatblygu a theimlo ymdeimlad o berthyn.
 
Mae gan y ffordd y caiff lleoedd eu cynllunio, eu dylunio, eu datblygu a’u rheoli’r potensial i lunio’n gadarnhaol ble a sut mae pobl yn byw, yn gweithio, yn cymdeithasu, yn symud o gwmpas ac yn ymgysylltu. Mae creu lleoedd yn golygu ymgysylltu â phobl i sicrhau bod ein cymunedau’n cyfrannu’n gadarnhaol at greu neu wella bywydau, lle gall pobl, cymunedau, busnesau a natur ffynnu.
 

Mae Creu Lleoedd yn rhoi enw i rywbeth y mae cymaint ohonom ni yn Tai yn ei wneud yn barod. Rydym yn edrych ar ein Cynllunio a dylunio cartrefi a mannau cymunedol gydag ymagwedd gyfannol gyda ffocws ar ganlyniad cadarnhaol a phrofiad byw

Cynhelir y gynhadledd undydd hon yng Ngwesty canolog yr Angel, Caerdydd. Bydd yn ein galluogi i blymio'n ddyfnach i'r pwnc hwn fel cymuned dai ac archwilio lle y gallem fynd yn y dyfodol.

Yn ystod y gynhadledd ddiddorol a chraff hon, byddwn yn archwilio rhai meysydd allweddol gan gynnwys:

  • Sut y gallwn sicrhau bod ein cymunedau’n dylanwadu’n gadarnhaol ac yn rhan o’r ffordd y caiff lleoedd a gofodau eu dylunio, eu rhaglennu a’u rheoli.
  • Sut y gall Creu Lleoedd gefnogi tegwch iach, hygyrchedd, brwydro yn erbyn ynysu cymdeithasol a hyrwyddo cynaliadwyedd a gwytnwch.

Bydd yr amserlen yn cynnwys amrywiaeth o siaradwyr ysbrydoledig ac astudiaethau achos ymarferol o gymunedau, y sector tai a thu hwnt, wedi’u dylunio i danio syniadau a sgyrsiau. 

Mae'r siaradwyr yn cynnwys:

Mark Jones, Swyddog Ymgysylltu Cynllunio, Cymorth Cynllunio Cymru
Mae Mark yn gyfrifol am wasanaethau cynllunio Cymorth Cynllunio Cymru ac mae’n gweithio i gefnogi cynllunwyr a datblygwyr i ymgysylltu’n fwy creadigol â’u cymunedau. 
 
 
   Max Hampton, Cynghorydd Dylunio, Comisiwn Dylunio Cymru
  Yn dilyn ein cyweirnod yn 2023, bydd Max yn ymuno â ni o Gomisiwn Dylunio Cymru, sef arweinwyr y Siarter Creu Lleoedd. Bydd Max yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i ni am Greu Lleoedd a’r Siarter – a welwn yn cael ei gweithredu ar draws y sector tai yng Nghymru yn ein cartrefi a’n cymunedau.
 
 
 

 James Brown, Rheolwr Gyfarwyddwr, The Urbanists

Mae gan James dros 25 mlynedd o brofiad mewn dylunio trefol, cynllunio a phensaernïaeth tirwedd gyda hanes profedig o arwain prosiectau datblygu cymhleth ac arloesol, Creu Lleoedd ac adfywio mewn lleoliadau a chyd-destunau amrywiol. Bydd James yn rhannu enghreifftiau o ymagwedd The Urbanists at Greu Lleoedd o’r dechrau i’r diwedd, ynghyd â mynd i’r afael â’r cwestiwn mawr – Beth yw Creu Lleoedd mewn gwirionedd?

 

 Hamish Munro, Rheolwr Rhaglen Creu Lleoedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Mae Hamish yn arwain ar y cynlluniau adfywio ac ailddatblygu ar gyfer Canol Tref Caerffili fel y manylir yn y Cynllun Creu Lleoedd 2035 sydd ar y gweill. Bydd Hamish yn rhannu'r cynlluniau cyffrous ar gyfer Caerffili yn ein cynhadledd 2024

Casey Edwards, Rheolwr Rhaglen Tai a Arweinir gan y Gymuned a Jonathan Hughes, Cynghorydd Tai a Arweinir gan y Gymuned, Cwmpas
Mae Casey a Jonathan yn gweithio ar brosiect tai a arweinir gan y gymuned Cwmpas. Nod y prosiect hwn yw dod â phobl ynghyd i helpu i benderfynu pa fath o gartrefi y maent eisiau byw ynddynt, adeiladu gweledigaeth a rennir a hyrwyddo llais dylanwadol

 

Loyn +Co Architects
Mae Loyn+Co yn benseiri sefydledig yn y gofod datblygu a Creu Lleoedd. Byddant yn ymuno â ni i rannu eu taith o safbwynt pensaernïol a chynllunio ar sut y gallwn roi ethos Creu Lle ar waith o ddechrau taith cartref.
 

Rhianydd Jenkins, Cyfarwyddwr Datblygu ac Adfywio, RHA Cymru ac Emma Lewis, Rheolwr Cynigion, Willis Construction

Mae Rhi yn gyfrifol am raglenni Datblygu ac Adfywio RHA yn Rhondda Cynon Taf, gan wneud yn siŵr bod y sefydliad yn chwarae ei ran i ddarparu cartrefi fforddiadwy a chynaliadwy. Ochr yn ochr â’r gwaith hwn, mae portffolio Rhi yn cynnwys y Tîm Cymunedol, sy’n arwain ar ymgysylltu â thenantiaid ac aelodau’r gymuned, yn gwrando ar eu barn a’u hadborth i lunio a chefnogi’r cymunedau a’r lleoedd rydym yn gweithio gyda nhw. Bydd Rhi yn sgwrsio â ni ynghyd â’i bartner adeiladu Willis am eu gwaith yn Nhonypandy a sut maen nhw wedi rhoi pobl a’r gymuned yn ganolog i’w cynlluniau a’u gwaith yn eu prosiect Sied Fawr.

 
 
Pwy ddylai fynychu?
Mae’r digwyddiad hwn yn hanfodol i landlordiaid cymdeithasol, preswylwyr, sefydliadau trydydd sector, gwirfoddolwyr cymunedol, asiantaethau statudol, elusennau a grwpiau gwirfoddol felly archebwch le nawr.
 
Cost ar gyfer y digwyddiad cyfan (gan gynnwys lluniaeth)
  • Staff/Bwrdd (Aelodau): £69 + TAW
  • Tenantiaid / Gwirfoddolwyr Cymunedol: £29+TAW
  • Pawb Arall: £99+TAW
Sylwch - mae lleoedd yn gyfyngedig ar gyfer y digwyddiad hwn ac felly fe'ch cynghorir i archebu'n gynnar trwy'r ddolen Zoom hon: 

Telerau ac Amodau - ar gyfer digwyddiadau ar-lein â thâl
  • Rhaid i bob canslad gael ei wneud trwy e-bost at [email protected]  Os byddwch chi'n canslo'ch lle llai na 2 ddiwrnod gwaith cyn y digwyddiad ar-lein, byddwch chi'n gorfod talu'r gost lawn.
  • Os na allwch fynychu, gallwch anfon cynrychiolydd arall heb unrhyw gost ychwanegol. Rhaid rhoi gwybod i [email protected] am hyn
  • Os na fyddwch yn mynychu sesiwn ar-lein â thâl, codir cost lawn arnoch.
  • Ar ôl i ni dderbyn eich canslad, byddwn yn anfon cadarnhad o'ch canslad atoch.
  • Ar gyfer ein digwyddiadau taledig sylwch, dim ond un person all ddefnyddio un cofrestriad taledig, a gwaherddir rhannu dolenni ymuno / sgriniau. Felly, rhaid i bob person sy'n mynychu'r digwyddiad hwn gael cofrestriad ar wahân.
Hawl i Ganslo TPAS Cymru

Ein nod yw sicrhau bod pob digwyddiad yn rhedeg yn ôl y bwriad. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i ni ganslo digwyddiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Os felly, byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych eisoes wedi talu am y digwyddiad a ganslwyd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi. Os byddwn yn cynnal y digwyddiad eto, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i chi

 

 

 

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Creu Lleoedd gyda Phobl 2024 - gwneud cymunedau yn rhai y gall pawb fyw ynddynt

Dyddiad

Dydd Iau 12 Medi 2024, 09:30 - 14:00

Archebu Ar gael Tan

Dydd Iau 12 Medi 2024

Math o ddigwyddiad

Yn addas ar gyfer

I gyd

Siaradwr

Guest Speaker

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ynz_qY8iQM-oQGmGyhPxXwTelerau ac Amodau
Hawl i Ganslo TPAS Cymru

Ein nod yw sicrhau bod pob digwyddiad yn rhedeg yn ôl y bwriad. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i ni ganslo digwyddiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Os felly, byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych eisoes wedi talu am y digwyddiad a ganslwyd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi. Os byddwn yn cynnal y digwyddiad eto, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i chi