Gan ddefnyddio mewnwelediad gan Denantiaid ac arfer da yn y sector, byddwn yn archwilio dulliau gwasanaeth cwsmeriaid ymarferol i helpu sefydliadau i ymateb yn gadarnhaol, yn rhagweithiol a chydag empathi i bryderon tenantiaid ynghylch lleithder a llwydni.

Lleithder a Llwydni – cael proses gwasanaeth cwsmeriaid yn iawn i denantiaid

Mae'r sesiwn hon yn llawn - gadewch i ni wybod os hoffech fod ar y rhestr wrth gefn neu i gael eich blaenoriaethu ar gyfer sesiwn yn y dyfodol

Dydd Mercher 8 Chwefror: 10.00am - 12.00pm

Gan ddefnyddio mewnwelediad gan Denantiaid ac arfer da yn y sector, byddwn yn archwilio dulliau gwasanaeth cwsmeriaid ymarferol i helpu sefydliadau i ymateb yn gadarnhaol, yn rhagweithiol a chydag empathi i bryderon tenantiaid ynghylch lleithder a llwydni.

Byddwn yn canolbwyntio’n benodol ar y meddylfryd, iaith, naws a chamau gweithredu sydd eu hangen i ddarparu profiad gwasanaeth cefnogol, cynhwysol sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn i denantiaid.

Yn ystod y sesiwn ryngweithiol ac addysgiadol hon, byddwn yn gweithio trwy ystod o feysydd allweddol a beth i'w ystyried, o hygyrchedd systemau adrodd a chymryd perchnogaeth, hyd at gyfathrebu ac ôl-ofal.

Nod y sesiwn

Mae'r sesiwn wedi'i chynllunio i roi dulliau i gynrychiolwyr y gallant eu datblygu ymhellach a'u cymhwyso yn eu sefydliadau. Y bwriad yw cyflwyno, adfywio, ac ysbrydoli mewn amgylchedd hamddenol sy'n ysgogi'r meddwl - gyda digon o sgwrsio a rhyngweithio.

Beth na fydd yn cael ei gynnwys
Sylwch – ni fydd y sesiwn yn ymdrin â’r canlynol:
 • Agweddau technegol ar leithder a llwydni; achosion, canfod ac ati
 • Gwybodaeth am gyngor lleithder a llwydni
 • Materion cyfreithiol, gan gynnwys Cwmnïau Rheoli Hawliadau

Ar gyfer pwy mae'r sesiwn – mae'r gweithdy hwn ar gyfer staff sy'n gyfrifol am feysydd cysylltiedig megis: rheoli asedau, atgyweirio, gwasanaeth cwsmeriaid, cwynion a gwella gwasanaethau.

Cost
 • Tenantiaid: £29+TAW
 • Staff/Bwrdd(aelodau): £59+TAW
 • Pawb Arall: £119+TAW
Pethau i'w gwybod:
 • Ni fydd y sesiwn yn cael ei recordio
 • Gan mai gweithdy rhyngweithiol fydd hwn bydd gofyn i chi droi eich camerâu ymlaen.
 • Gweithdy hyfforddi rhyngweithiol ar-lein yw hwn trwy Zoom
 • Gellir defnyddio ystafelloedd cyfarfod hefyd i alluogi trafodaeth a rhannu arfer da

Telerau Canslo - ar gyfer digwyddiadau ar-lein â thâl
 • Rhaid i bob canslad gael ei wneud trwy e-bost at [email protected]  Os byddwch chi'n canslo'ch lle llai na 2 ddiwrnod gwaith cyn y digwyddiad ar-lein, byddwch chi'n gorfod talu'r gost lawn.
 • Os na allwch fynychu, gallwch anfon cynrychiolydd arall heb unrhyw gost ychwanegol. Rhaid rhoi gwybod i [email protected] am hyn
 • Os na fyddwch yn mynychu sesiwn ar-lein â thâl, codir cost lawn arnoch.
 • Ar ôl i ni dderbyn eich canslad, byddwn yn anfon cadarnhad o'ch canslad atoch.
 • Ar gyfer ein digwyddiadau taledig sylwch, dim ond un person all ddefnyddio un cofrestriad taledig, a gwaherddir rhannu dolenni ymuno / sgriniau. Felly, rhaid i bob person sy'n mynychu'r digwyddiad hwn gael cofrestriad ar wahân.
Hawl TPAS Cymru i Ganslo
Ein nod yw sicrhau bod pob digwyddiad ar-lein yn rhedeg yn ôl y bwriad. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i ni ganslo digwyddiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Os digwydda hyn, byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych eisoes wedi talu am y digwyddiad a ganslwyd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi. Pe byddem yn cynnal y digwyddiad eto, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i chi

 

 

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Lleithder a Llwydni – cael proses gwasanaeth cwsmeriaid yn iawn i denantiaid

Dyddiad

Dydd Mercher 08 Chwefror 2023, 10:00 - 12:00

Archebu Ar gael Tan

Dydd Mawrth 07 Chwefror 2023

Math o ddigwyddiad

Hyfforddiant

Yn addas ar gyfer

I gyd

Siaradwr

david lloyd

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X
Telerau Canslo - ar gyfer digwyddiadau ar-lein â thâl
 • Rhaid i bob canslad gael ei wneud trwy e-bost at [email protected]  Os byddwch chi'n canslo'ch lle llai na 2 ddiwrnod gwaith cyn y digwyddiad ar-lein, byddwch chi'n gorfod talu'r gost lawn.
 • Os na allwch fynychu, gallwch anfon cynrychiolydd arall heb unrhyw gost ychwanegol. Rhaid rhoi gwybod i [email protected] am hyn
 • Os na fyddwch yn mynychu sesiwn ar-lein â thâl, codir cost lawn arnoch.
 • Ar ôl i ni dderbyn eich canslad, byddwn yn anfon cadarnhad o'ch canslad atoch.
 • Ar gyfer ein digwyddiadau taledig sylwch, dim ond un person all ddefnyddio un cofrestriad taledig, a gwaherddir rhannu dolenni ymuno / sgriniau. Felly, rhaid i bob person sy'n mynychu'r digwyddiad hwn gael cofrestriad ar wahân.
Hawl TPAS Cymru i Ganslo
Ein nod yw sicrhau bod pob digwyddiad ar-lein yn rhedeg yn ôl y bwriad. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i ni ganslo digwyddiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Os digwydda hyn, byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych eisoes wedi talu am y digwyddiad a ganslwyd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi. Pe byddem yn cynnal y digwyddiad eto, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i chi