Rhannu arfer da gyda’r nod o wneud ein cymunedau’n fwy diogel, gyda’n gilydd

 

Uwchgynhadledd Arfer Da Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2023

12 Hydref 2023, 10:30am - 12:30pm

Gwneud ein cymunedau yn fwy diogel, gyda'n gilydd.

Rhannu arfer da gyda’r nod o wneud ein cymunedau’n fwy diogel, gyda’n gilydd.

Ymunwch â ni ar gyfer yr uwchgynhadledd ymddygiad gwrthgymdeithasol hanfodol hon am gyfle i ni uno fel sector tai a rhannu rhai o’r dulliau, ymchwil, polisi ac arferion arloesol yn nhai Cymru o amgylch YG.

Dro ar ôl tro cawn ein hatgoffa fel sector o effaith ddinistriol YGG ar denantiaid a chymunedau yng Nghymru, er gwaethaf gwaith caled landlordiaid i fynd i’r afael â sefyllfaoedd anodd yn ein cymunedau.

Yn ein Harolwg Blynyddol 2022 o denantiaid yng Nghymru, cafodd ymddygiad gwrthgymdeithasol ei raddio fel y peth pwysicaf y byddai tenantiaid yn ei newid yn eu cymuned, gyda 15% o denantiaid yn dweud eu bod yn dymuno symud oherwydd bod ganddynt YG yn eu cymuned.

Felly, sut gallwn ni fynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ein cymunedau gyda’n gilydd? Beth sydd nesaf i’r sector?

Ymunwch â ni i glywed gan amrywiaeth o siaradwyr arbenigol o bob rhan o’r sector a fydd yn rhannu amrywiol ddulliau, strategaethau a phrofiadau o bob rhan o Gymru.
 

Wrth i landlordiaid a thenantiaid ledled Cymru adrodd am yr achosion mwyaf erioed o ymddygiad gwrthgymdeithasol ymhlith eu cymunedau, gyda’n gilydd, byddwn yn clywed y diweddaraf am sut y gallwn weithio gyda’n gilydd i gadw holl gymunedau Cymru yn ddiogel, yn hapus ac yn gydlynol.

Siaradwyr wedi eu cadarnhau:

Jonathan Clode – Cydlynydd Prosiect Atal Digartrefedd, Shelter Cymru

 

Jim Nixon – Cyfarwyddwr Diogelwch Cymunedol a Jonathan Williams – Cyfarwyddwr Gwerthiant, RHE Global

 
 

Brendan McWhinnie - Rheolwr Tai Dwyrain, ClwydAlyn

 

 

 

Arweinydd Gwasanaeth (Tai a Phrofiad Cwsmer), Bron Afon

 

 David Wilton - Prif Weithredwr a Eleanor Speer - Swyddog Ymgysylltu, TPAS Cymru

 

Rhagor o siaradwyr i'w cadarnhau'n fuan

 
Cost i fynychu (fesul person nid fesul grwp):
  • Tenantiaid: £29+TAW
  • Staff (Aelodau): £59+TAW
  • Pawb Arall: £89+TAW
 

 Noddir y digwyddiad gan The Noise App

 

Archebwch eich lle drwy'r ddolen Zoom yma:  https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_fhiKfcE_TT6sxvVwMLiEyg#/registration


Telerau Canslo - ar gyfer digwyddiadau ar-lein â thâl
  • Rhaid i bob canslad gael ei wneud trwy e-bost at [email protected]  Os byddwch chi'n canslo'ch lle llai na 2 ddiwrnod gwaith cyn y digwyddiad ar-lein, byddwch chi'n gorfod talu'r gost lawn.
  • Os na allwch fynychu, gallwch anfon cynrychiolydd arall heb unrhyw gost ychwanegol. Rhaid rhoi gwybod i [email protected] am hyn
  • Os na fyddwch yn mynychu sesiwn ar-lein â thâl, codir cost lawn arnoch.
  • Ar ôl i ni dderbyn eich canslad, byddwn yn anfon cadarnhad o'ch canslad atoch.
  • Ar gyfer ein digwyddiadau taledig sylwch, dim ond un person all ddefnyddio un cofrestriad taledig, a gwaherddir rhannu dolenni ymuno / sgriniau. Felly, rhaid i bob person sy'n mynychu'r digwyddiad hwn gael cofrestriad ar wahân.
Hawl TPAS Cymru i Ganslo
Ein nod yw sicrhau bod pob digwyddiad ar-lein yn rhedeg yn ôl y bwriad. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i ni ganslo digwyddiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Os digwydda hyn, byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych eisoes wedi talu am y digwyddiad a ganslwyd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi. Pe byddem yn cynnal y digwyddiad eto, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i chi

 

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Uwchgynhadledd Arfer Da Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2023

Dyddiad

Dydd Iau 12 Hydref 2023, 10:30 - 12:30

Archebu Ar gael Tan

09 Hydref 2023

Math o ddigwyddiad

Gwybodaeth a mewnwelediad

Yn addas ar gyfer

I gyd

Siaradwr

Guest Speaker

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Digwyddiadau'r Gorffennol a'r Dyfodol

 
23 Ionawr 2024
Network
Clwb Cyfathrebu Ionawr 2024
14 Rhagfyr 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Tenantiaid – 2023 – eich uchafbwyntiau
13 Rhagfyr 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Lloriau – Gweithredu SACT2023
23 Tachwedd 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Anabledd mis Tachwedd
123456789

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X