Mae Net Zero wedi codi’n gyflym i ddod yn brif bwnc tai, yn enwedig gyda’r argyfwng costau byw a phobl yn edrych ar sut i wneud eu cartrefi’n fwy ynni-effeithlon.

Wythnos Sero Net Flynyddol TPAS Cymru 2023

Dydd Llun–Dydd Iau: 12-15 Mehefin

Mae Net Zero wedi codi’n gyflym i ddod yn brif bwnc tai, yn enwedig gyda’r argyfwng costau byw a phobl yn edrych ar sut i wneud eu cartrefi’n fwy ynni-effeithlon. Bydd ein 3edd wythnos Sero Net flynyddol yn archwilio'r hyn rydym wedi'i ddysgu hyd yn hyn a sut rydym yn mynd i'r afael â'r her sydd o'n blaenau.

Mae'r wythnos wedi'i chynllunio i unrhyw un ym maes tai i ddysgu a thrafod y materion allweddol, y cwestiynau, a'r llwyddiannau y mae'r sector tai wedi bod yn mynd i'r afael â nhw yn her Sero Net. Byddwch yn clywed gan ein siaradwyr gwadd sydd ar flaen y gad o ran datgarboneiddio tai yng Nghymru.

Mae Wythnos Sero Net yn canolbwyntio ar denantiaid a staff sy'n delio â thenantiaid ond bydd o fudd i unrhyw un sydd â diddordeb yn Sero Net.

Noddir yr wythnos thema benodol hon gan:  arweinydd meddwl allweddol yng Nghymru o ran datrysiad tai carbon isel

 

Dydd Llun 12 Mehefin: Y Ras yn Erbyn y Cloc Sero Net

9:30am – 11.00am

Y darlun mawr a Chymru Sero Net

Pam fod Cymru yn ymdrechu i fod yn Sero Net erbyn 2050?

Dyma'r sesiwn agoriadol na ddylid ei cholli ar gyfer ein hwythnos thema Sero Net. Bydd ein siaradwyr ysbrydoledig yn gosod y darlun mawr ac yn trafod pam mae tai yn allweddol i Gymru carbon isel. Peidiwch â cholli allan ar y newyddion diweddaraf, heriau, a syniadau ar gyfer dyfodol mwy cynaliadwy i ni i gyd. Bydd cyfle hefyd i holi a thrafod gyda’r panel a’r mynychwyr eraill.

Yn ail hanner y sesiwn hon, byddwn yn rhannu uchafbwyntiau ein Pwls Tenantiaid diweddaraf ar Sero Net ac effeithlonrwydd ynni. Dyma’r olwg gyntaf ar yr hyn y mae tenantiaid wedi’i ddweud ledled Cymru, ar draws cymdeithasau tai, awdurdodau lleol a rhentwyr preifat. Bydd yr arolwg pwysig hwn yn datgelu beth yw barn tenantiaid mewn gwirionedd am ôl-osod, Sero Net, a chyfathrebu â landlordiaid. 

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi mai ein siaradwr agoriadol ar gyfer ein Hwythnos Net Sero 2023 yw Julie James AS, y Gweinidog dros Newid Hinsawdd. 

..................................

2.00pm - 3.30pm

Safon Ansawdd Tai Cymru 2023

Mae tîm Safon Ansawdd Tai Cymru yn Llywodraeth Cymru yn paratoi i ryddhau SATC 2. Gellir dadlau bod hyn yn fwy ac yn fwy heriol na'r SATC gwreiddiol gan ei fod yn golygu newidiadau sylweddol i fywyd aelwydydd oherwydd amcanion Sero Net newydd cyffrous. Bydd y sesiwn hon na ddylid ei cholli yn plymio i SATC2 a'r hyn y mae'n ei olygu i Gymru. Mae tîm SATC LlC wedi cytuno’n garedig i ymuno â ni ar gyfer y sesiwn hon ac ateb eich cwestiynau!


Dydd Mawrth 13 Mehefin: Yr Her Sero Net ar hyn o bryd a ble rydym ni arni hi

9.30am - 11.00am

Cynnwys tenantiaid a chwsmeriaid yn y cynnyrch a'r broses

Mae Prosiect Ynni Penderi yn cael ei redeg gan Pobl ac mae’n un o’r cynlluniau ôl-osod ynni adnewyddadwy mwyaf yn y DU, gyda 650 o gartrefi yn cymryd rhan. Mae Sero a Pobl wedi creu partneriaeth sy'n gweithio i wneud y gymuned yn fwy ynni annibynnol a gwyrdd.

Rydyn ni wedi gofyn i aelodau tîm allweddol y prosiect hwn o Pobl a Sero i ymuno â ni mewn trafodaeth am yr hyn a ddysgwyd gan Penderi a’r hyn y gall eraill ei dynnu ohono. Yn y sesiwn hon, byddwn yn trafod cwestiynau allweddol fel y canlynol:

 • Pam ei bod yn bwysig i fusnesau gefnogi tenantiaid?
 • Sut mae sefydliadau'n gwneud yn siŵr bod tenantiaid yn teimlo bod eu llais yn cael ei glywed a'i fod yn bwysig tra'n bod yn rhan o brosiect ôl-osod enfawr?
 • Beth fu rhai o heriau'r gwaith ym Mhenderi?

Mae siaradwyr yn cynwys cynrychiolwyr o Pobl Sero.

.........................................

2.00pm - 3:30pm 

Y Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio: llwyddiannau a heriau hyd yma

Mae’r Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio (ORP) yn ddull pragmatig, tŷ cyfan o ddatgarboneiddio cartrefi. Wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru, mae ORP yn ei drydydd cam, ac mae wedi cynorthwyo LCC ac awdurdodau lleol i brofi a darganfod beth yw’r llwybr gorau i Sero Net ar gyfer eu stoc tai a’u tenantiaid. A hithau yn ei thrydydd cylch ariannu, mae ORP wedi gweld llawer o lwyddiannau, heriau a gwersi wedi’u dysgu o ran ôl-osod ac mae’r sesiwn hon yn gyfle i chi archwilio sut mae’n mynd a beth mae tai Cymru wedi’i ddysgu hyd yn hyn. Mae hefyd yn gyfle i glywed am ddatblygiadau a phrofion newydd.

Siaradwr: Malcolm Davies, Uwch Reolwr Rhaglen ORP yn Llywodraeth Cymru Y gwersi a ddysgwyd o ORP ac i ble mae'n mynd.


Dydd Mercher 14 Mehefin: TDyfodol Sero Net ac i ba le yr ydym yn mynd

9.30am - 11.00am

Edrych i'r dyfodol gydag adeiladau newydd Sero Net

Wrth siarad am Sero Net , rydym yn aml yn meddwl am y dyfodol. Pam ei bod yn bwysig meddwl am gyflwr cartrefi yn y dyfodol? Beth mae Sero Net yn ei olygu i genedlaethau'r dyfodol? Yn y sesiwn hon, byddwn yn trafod adeiladau newydd, y cyfleoedd, a’r heriau a sut maent yn ffitio i mewn i nodau Sero Net.

Dyma sesiwn na ddylid ei cholli! Bydd ein panel amrywiol yn dangos sut rydym yn cadw’r dyfodol mewn cof yn ystod gweithiau Sero Net, a sut rydym yn cynnwys pawb yn her Sero Net.

Mae siaradwyr yn cofio:

1. Rhiannon Hardiman, Gwneuthurwr Newid, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

2. Tom Boome, ClwydAlyn 

.......................................

2.00pm - 3.30pm 

Gyrfaoedd mewn Sero Net

Wrth symud ymlaen, bydd tai Cymru yn gweld llawer o ddatblygiadau newydd cyffrous a phrosiectau arloesol yn cael eu gwneud, ac mae hynny’n golygu y bydd angen pobl fedrus arnom i wneud y gwaith. Mae Sero Net yn agor y cyfle ar gyfer swyddi medrus newydd a gyrfaoedd cadarnhaol yn y maes. Rydym am i gymunedau lleol elwa. Mae’n gyfle arbennig i bobl leol fod ar flaen y gad yn y sector hwn.

Mae siaradwyr yn cynnwys:

1. Michael O’Keefe, Rheolwr Ymgysylltu â Rhanddeiliaid, Gyrfa Cymru
2. Lorraine Davies, Uwch Reolwr Partneriaeth Grŵp Cymru, yr Adran Gwaith a Phensiynau
3. Malcolm Davies, Uwch Reolwr Rhaglen, Llywodraeth Cymru

Dydd Iau 15 Mehefin: Cynnwys Tenantiaid mewn Sero Net

9.30am - 11.00am

I'w Gadarnhau

Sesiwn yn canolbwyntio ar gyfranogiad a phrofiad tenantiaid.

.........................................

1.30pm - 2.30pm  

Sesiwn olaf: Rhwydwaith Tenantiaid a thrafodaeth bord gron

Mae'r sesiwn olaf hon o'n Sero Net 2023 yn gyfle i ni glywed gennych chi! Ymunwch â ni yn y drafodaeth derfynol gynhwysol a deniadol hon, rydym eisiau gwybod eich barn, yr hyn a ddysgoch, yr hyn a'ch synnodd, a'r hyn yr ydych yn mynd i ffwrdd efo chi yrwythnos hon.

Y sesiwn hon fydd ein Rhwydwaith Tenantiaid ym mis Mehefin, felly peidiwch â cholli allan!

Hwyluswyr y sesiwn hon yw:
Hannah Richardson, TPAS Cymru
Helen Williams, TPAS Cymru

Manylion cost ac archebu:
Fe wnaethon ni brofi ‘tocyn grŵp’ ar gyfer y digwyddiad hwn y llynedd ac roedd yn boblogaidd iawn. Felly ar gyfer 2023, rydym yn cynnig Tocyn Grŵp Landlord am £399* + TAW.
*Byddai’r tocyn grŵp hwn yn rhoi cyfle i hyd at 25 o bobl o’ch sefydliad fynychu’r wythnos gyfan.
Pris unigol am yr wythnos fydd £99 + TAW i staff tai a £79 + TAW i denantiaid. Y gyfradd heb fod yn aelod yw £220 + TAW.

 

Archebwch eich lle ar yr Wythnos Sero Net hon trwy'r ddolen Zoom honhttps://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Rrv8ZPS4Ql2ZZC5cy5aOPg

Sylwch – unwaith y byddwch wedi archebu gan ddefnyddio’r ddolen hon byddwch yn derbyn cadarnhad e-bost gyda’r cyswllt ymuno yn uniongyrchol gan Zoom ([email protected]) Nid yw’r ddolen ymuno yn dod o gyfeiriad e-bost TPAS Cymru felly efallai y bydd angen i chi wirio eich blychau e-bost sbam/sothach. Gellir defnyddio'r ddolen hon i fynychu unrhyw un o sesiynau'r wythnos ar wahân i sesiwn Bord Gron diwethaf y Rhwydwaith Tenantiaid.

I archebu eich lle ar gyfer y Rhwydwaith Tenantiaid defnyddiwch y ddolen Zoom honhttps://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcucO6srDovHdPkGICoFG2X7KcchylSE1rT


Telerau ac Amodau Archebu - ar gyfer digwyddiadau ar-lein â thâl
 • Rhaid i bob canslad gael ei wneud trwy e-bost at [email protected]  Os byddwch chi'n canslo'ch lle llai na 2 ddiwrnod gwaith cyn y digwyddiad ar-lein, byddwch chi'n gorfod talu'r gost lawn.
 • Os na allwch fynychu, gallwch anfon cynrychiolydd arall heb unrhyw gost ychwanegol. Rhaid rhoi gwybod i i[email protected] am hyn
 • Os na fyddwch yn mynychu sesiwn ar-lein â thâl, codir cost lawn arnoch.
 • Ar ôl i ni dderbyn eich canslad, byddwn yn anfon cadarnhad o'ch canslad atoch.
 • Ar gyfer ein digwyddiadau taledig sylwch, dim ond un person all ddefnyddio un cofrestriad taledig, a gwaherddir rhannu dolenni ymuno / sgriniau. Felly, rhaid i bob person sy'n mynychu'r digwyddiad hwn gael cofrestriad ar wahân.
Hawl TPAS Cymru i Ganslo
Ein nod yw sicrhau bod pob digwyddiad ar-lein yn rhedeg yn ôl y bwriad. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i ni ganslo digwyddiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Os digwydda hyn, byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych eisoes wedi talu am y digwyddiad a ganslwyd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi. Pe byddem yn cynnal y digwyddiad eto, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i chi.

 

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Wythnos Sero Net Flynyddol TPAS Cymru 2023

Dyddiad

Dydd Gwener 16 Mehefin 2023, 09:30 - 14:30

Archebu Ar gael Tan

Dydd Gwener 16 Mehefin 2023

Archebion Adar Cynnar Ar Gael Tan

Math o ddigwyddiad

Hyfforddiant

Yn addas ar gyfer

I gyd

Siaradwr

Guest Speaker

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Digwyddiadau'r Gorffennol a'r Dyfodol

 
23 Tachwedd 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Anabledd mis Tachwedd
22 Tachwedd 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Byrddau a Thenantiaid: creu cysylltiadau cryfach
15 Tachwedd 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Cynhadledd Genedlaethol Ymgysylltu â Thenantiaid Cymru 2023
07 Tachwedd 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Ymgysylltu Digidol – Staff Awdurdodau Lleol
24 Hydref 2023
Hyfforddiant
Bod yn Aelod Bwrdd: cyflwyniad
12 Hydref 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Uwchgynhadledd Arfer Da Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2023
12345678910

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X
Telerau ac Amodau Archebu - ar gyfer digwyddiadau ar-lein â thâl
 • Rhaid i bob canslad gael ei wneud trwy e-bost at [email protected]  Os byddwch chi'n canslo'ch lle llai na 2 ddiwrnod gwaith cyn y digwyddiad ar-lein, byddwch chi'n gorfod talu'r gost lawn.
 • Os na allwch fynychu, gallwch anfon cynrychiolydd arall heb unrhyw gost ychwanegol. Rhaid rhoi gwybod i i[email protected] am hyn
 • Os na fyddwch yn mynychu sesiwn ar-lein â thâl, codir cost lawn arnoch.
 • Ar ôl i ni dderbyn eich canslad, byddwn yn anfon cadarnhad o'ch canslad atoch.
 • Ar gyfer ein digwyddiadau taledig sylwch, dim ond un person all ddefnyddio un cofrestriad taledig, a gwaherddir rhannu dolenni ymuno / sgriniau. Felly, rhaid i bob person sy'n mynychu'r digwyddiad hwn gael cofrestriad ar wahân.
 
Hawl TPAS Cymru i Ganslo
Ein nod yw sicrhau bod pob digwyddiad ar-lein yn rhedeg yn ôl y bwriad. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i ni ganslo digwyddiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Os digwydda hyn, byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych eisoes wedi talu am y digwyddiad a ganslwyd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi. Pe byddem yn cynnal y digwyddiad eto, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i chi.