Ymunwch â chydweithwyr o bob rhan o Gymru yn ein sesiwn gweithdy Adolygu Cyfathrebu Lleithder a Llwydni.

 

Adolygiad o Gyfathrebu ar Leithder a Llwydni: Y gweithdy hanfodol ‘ydych chi wedi ei gael yn iawn i denantiaid?’

Dydd Mawrth 30 Ebrill – 10.00am – 11:45am

Mae’r sector tai cymdeithasol wedi bod yn canolbwyntio’n helaeth ar gyfathrebu i denantiaid ynghylch lleithder a llwydni, i gyd wedi’u cynllunio i rannu gwybodaeth, cyngor a chymorth – felly beth sydd wedi gweithio’n dda? a beth sydd eto i'w wneud?

Ymunwch â chydweithwyr o bob rhan o Gymru yn ein sesiwn gweithdy Adolygu Cyfathrebu Lleithder a Llwydni.

Yn ystod y sesiwn newydd hon byddwn yn edrych ar:
 • Enghreifftiau o arfer da ledled y DU.
 • Archwilio bylchau a risgiau sy'n ymwneud â chyfathrebu lleithder a llwydni
 • Yr hyn y mae angen i landlordiaid ganolbwyntio arno nesaf i gefnogi ac ymgysylltu â phob tenant
 • Byddwn hefyd yn clywed gan Huw Cook, Rheolwr Cyfathrebu Trivallis a fydd yn rhannu mewnwelediad i’w hymgyrch cyfathrebu lleithder a llwydni llwyddiannus, gan gynnwys sut y gwnaethant gymhwyso theori newid ymddygiad wrth ddylunio eu cyfathrebiadau.
Nod y sesiwn 

Mae'r sesiwn wedi'i chynllunio i ysgogi meddwl ac i roi syniadau i gynrychiolwyr y gallant eu datblygu ymhellach a'u cymhwyso yn eu gwaith, ynghyd â rhywfaint o rwydweithio ar hyd y ffordd!

Ar gyfer pwy mae'r sesiwn – mae'r gweithdy hwn ar gyfer staff sy'n ymwneud â meysydd fel: cyfathrebu, rheoli asedau, ymdrin â chwynion a gwella gwasanaethau.

Cost
 • Staff/Bwrdd (aelodau): £59+TAW
 • Staff/Bwrdd (pawb arall): £119+TAW
 • Tenantiaid: £29+TAW
Pethau i'w gwybod:
 • Gweithdy rhyngweithiol ar-lein yw hwn trwy Zoom
 • Ni fydd y sesiwn yn cael ei recordio
 • Mae'r gyfradd cynrychiolwyr ar gyfer un person nid archeb grŵp - mae angen i bob mynychwr gofrestru'n unigol
Sylwch - mae lleoedd yn brin ar gyfer y digwyddiad hwn ac felly fe'ch cynghorir i archebu'n gynnar trwy'r ddolen Zoom hon:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIpd-6urjgsG9fkgN5aZQDm9Y6K9yMkFIfp

 


Telerau ac Amodau - ar gyfer digwyddiadau ar-lein â thâl
 • Rhaid i bob canslad gael ei wneud trwy e-bost at [email protected]  Os byddwch chi'n canslo'ch lle llai na 2 ddiwrnod gwaith cyn y digwyddiad ar-lein, byddwch chi'n gorfod talu'r gost lawn.
 • Os na allwch fynychu, gallwch anfon cynrychiolydd arall heb unrhyw gost ychwanegol. Rhaid rhoi gwybod i [email protected] am hyn
 • Os na fyddwch yn mynychu sesiwn ar-lein â thâl, codir cost lawn arnoch.
 • Ar ôl i ni dderbyn eich canslad, byddwn yn anfon cadarnhad o'ch canslad atoch.
 • Ar gyfer ein digwyddiadau taledig sylwch, dim ond un person all ddefnyddio un cofrestriad taledig, a gwaherddir rhannu dolenni ymuno / sgriniau. Felly, rhaid i bob person sy'n mynychu'r digwyddiad hwn gael cofrestriad ar wahân.
Hawl TPAS Cymru i Ganslo
Ein nod yw sicrhau bod pob digwyddiad ar-lein yn rhedeg yn ôl y bwriad. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i ni ganslo digwyddiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Os digwydda hyn, byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych eisoes wedi talu am y digwyddiad a ganslwyd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi. Pe byddem yn cynnal y digwyddiad eto, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i chi

 

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Adolygiad o Gyfathrebu ar Leithder a Llwydni: Y gweithdy hanfodol ‘ydych chi wedi ei gael yn iawn i denantiaid?’

Dyddiad

Dydd Mawrth 30 Ebrill 2024, 10:00 - 11:45

Archebu Ar gael Tan

29 Ebrill 2024

Archebion Adar Cynnar Ar Gael Tan

Math o ddigwyddiad

Yn addas ar gyfer

I gyd

Siaradwr

Guest Speaker

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X