Ymunwch â ni i glywed gan amrywiaeth o siaradwyr arbenigol o bob rhan o'r DU, gan drafod ystod o wahanol feddyliau ac atebion

Diwallu anghenion esblygol Tenantiaid mewn cyfnod heriol

Gweminar (gyda sesiwn trafod a rhwydweithio dilynol dewisol)

Dydd Mercher, 15 Mai 2024:  10.00am – 12:15pm

Mae effeithiau argyfwng costau byw a thai cyfun, toriadau cynyddol i wasanaethau cymorth cyhoeddus a newidiadau yn y gymdeithas ehangach yn golygu bod angen i landlordiaid cymdeithasol sicrhau bod eu gwasanaethau a’u diwylliant sefydliadol yn ymateb i anghenion cyfnewidiol pob tenant.
 

Yn ogystal â chartrefi iach a gweddus, mae ar bob tenant angen gwasanaethau landlord teg a rhesymol sy'n cydnabod amgylchiadau unigol, yn enwedig pan fo anghenion penodol yn bresennol. Rhaid inni gofio nad yw ‘anghenion cyffredinol’ bob amser yn golygu dim anghenion.

Felly, sut y gall landlordiaid cymdeithasol ledled Cymru ymateb i’r her a diwallu anghenion esblygol eu tenantiaid a’r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu?

Ymunwch â ni i glywed gan amrywiaeth o siaradwyr arbenigol o bob rhan o'r DU, gan drafod ystod o wahanol feddyliau ac atebion gan gynnwys:

 • Creu’r diwylliant a’r ymddygiadau cywir i ymateb yn effeithiol heb stigma neu ymyleiddio.
 • Addasu gwasanaethau i gael mwy o ‘hyblygrwydd’ i ganolbwyntio ar amgylchiadau unigol.
 • Adeiladu Gwydnwch Cymunedol
 • Mynediad cynhwysol i wasanaethau i sicrhau nad oes unrhyw denantiaid yn mynd heb eu cefnogi.
 

Mae'r siaradwyr yn cynnwys:

Zoe Miller - Rheolwr Cydymffurfiaeth ac Ymchwiliadau Systemig. Ombwdsmon Tai (Lloegr) 

Rhannu canfyddiadau allweddol eu hadroddiad Sbotolau ar agweddau, hawliau a pharch, gan gynnwys sut mae angen i landlordiaid cymdeithasol greu polisïau sy’n canolbwyntio ar bobl, addasu i ddiwallu anghenion eu holl breswylwyr a gwneud yn siŵr nad yw’r preswylwyr mwyaf agored i niwed yn cael eu gadael ar ôl.

 

Adam Carter a Louise Baxter - Consumer Friend

Rhannu meddyliau a syniadau am dai a ‘hamddiffynedd defnyddwyr’, gan archwilio sefyllfaoedd lle mae’n bosibl na fydd tenantiaid yn gallu ymgysylltu’n deg ac yn effeithiol â gwasanaeth landlord ac, o ganlyniad, mewn perygl arbennig o uchel o beidio â chael y cymorth a’r gwasanaethau sydd eu hangen arnynt.

 

Liz Grieve, Pennaeth Gwasanaeth Tai a Chymunedau - Cyngor Sir Ddinbych

Gyda phwysau cymdeithasol ac economaidd parhaus sy’n mynd i effeithio ar denantiaid, a gwasanaethau sector cyhoeddus yn crebachu, nawr yw’r amser i ddarparwyr tai cymdeithasol fabwysiadu dull Cydnerthedd Cymunedol mwy er mwyn helpu i adeiladu cymunedau cynaliadwy a chydnerth?

 

Matt Dicks, Cyfarwyddwr - Sefydliad Tai Siartredig Cymru

Bydd Matt yn darparu rhywfaint o gyd-destun i Gymru, gan gynnwys pwysigrwydd rôl y swyddog/rheolwr tai, a’r cymorth y gall fod ei angen i sicrhau bod gwasanaethau i denantiaid y gorau y gallant fod.

 

 

Yn dilyn y gweminar bydd sesiwn rwydweithio a thrafod 30 munud opsiynol y gallwch ymuno â hi, i rannu syniadau ac ymarfer gyda chynrychiolwyr eraill o bob rhan o Gymru.
 
Cost:
 • Tenantiaid – Am ddim
 • Staff/Bwrdd (Aelodau) – £39 +TAW
 • Pawb Arall £89 + TAW

Noder - cyfyngir y niferoedd ar gyfer y digwyddiad hwn ac felly fe'ch cynghorir i gofrestru yn fuan drwy'r ddolen Zoom yma

 


Telerau ac Amodau - ar gyfer digwyddiadau ar-lein â thâl
 • Rhaid i bob canslad gael ei wneud trwy e-bost at [email protected]  Os byddwch chi'n canslo'ch lle llai na 2 ddiwrnod gwaith cyn y digwyddiad ar-lein, byddwch chi'n gorfod talu'r gost lawn.
 • Os na allwch fynychu, gallwch anfon cynrychiolydd arall heb unrhyw gost ychwanegol. Rhaid rhoi gwybod i [email protected] am hyn
 • Os na fyddwch yn mynychu sesiwn ar-lein â thâl, codir cost lawn arnoch.
 • Ar ôl i ni dderbyn eich canslad, byddwn yn anfon cadarnhad o'ch canslad atoch.
 • Ar gyfer ein digwyddiadau taledig sylwch, dim ond un person all ddefnyddio un cofrestriad taledig, a gwaherddir rhannu dolenni ymuno / sgriniau. Felly, rhaid i bob person sy'n mynychu'r digwyddiad hwn gael cofrestriad ar wahân.
Hawl TPAS Cymru i Ganslo
Ein nod yw sicrhau bod pob digwyddiad ar-lein yn rhedeg yn ôl y bwriad. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i ni ganslo digwyddiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Os digwydda hyn, byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych eisoes wedi talu am y digwyddiad a ganslwyd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi. Pe byddem yn cynnal y digwyddiad eto, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i chi

 

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Diwallu anghenion esblygol Tenantiaid mewn cyfnod heriol

Dyddiad

Dydd Mercher 15 Mai 2024, 10:00 - 12:15

Archebu Ar gael Tan

Dydd Mawrth 14 Mai 2024

Archebion Adar Cynnar Ar Gael Tan

Math o ddigwyddiad

Yn addas ar gyfer

I gyd

Siaradwr

Guest Speaker

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X
Terms & Conditions – for paid online events
 
TPAS Cymru Right to Cancel

We aim to make sure that all online events run as planned. However, there may be times when, due to circumstances beyond our control, we have to cancel an event. Should this be the case we will give you as much notice as possible. If you have already paid for the cancelled event we will give you a full refund. Should we run the event again, we will give you priority