Wedi rhoi tystiolaeth i ymchwiliad Cynulliad Cendelaethol Cymru i ddiogelwch tân mewn tyrau uchel, yn ddiweddar, TPAS Cymru sy'n nodi sut wnaeth Pwls Tenantiaid gael effaith ar ei dystiolaeth. 

Dyma beth wnaethoch chi ddweud wrthym ni cyn ymchwiliad Cynulliad Cenedlaethol Cymru i ddiogelwch tân mewn tyrau uchel

Dydd Iau diwethaf (Gorffennaf 13) fe wahoddwyd TPAS Cymru i rhoi tystiolaeth i ymchwiliad un diwrnod, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, i ddiogelwch tân mewn tyrau uchel. Er mwyn casglu mwy o wybodaeth cyn ymateb fe wnaeth TPAS Cymru gyhoeddi holiadur byr i gymuned Pwls Tenantiaid, i glywed eu barn nhw am ddiogelech tân yn Nghymru. O ganlyniad i’r ffaith mae ond cyfnod byr o amser roedd gennym ni i gasglu barn tenantiaid fe gyhoeddwyd yr holiadur ar lein yn unig. Fe fydd copïau papur ar gael ar gyfer ein holiaduron nesaf.

Diolch yn fawr i bawb wnaeth gymryd amser i gwblhau’r holiadur. Fe roedd eich ymatebion yn fanwl dros ben a drwy eich ymatebion fe wnaethom ni gasglu gwybodaeth bwysig a’i  rannu gyda Pwyllgor  Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau y Cynulliad. Rydym wedi paratoi adroddiad byr sy’n crynhoi eich ymatebion. Rydym yn gobeithio bydd hyn yn rhoi cyfle i chi gymharu eich profiadau chi gyda profiadau tenantiaid eraill ar draws Cymru. I’r rheini ohonoch sydd â diddordeb mewn gwybod sut y gwnaethom ni ddefnyddio eich ymatebion yn gallwch wylio ein Cyfarwyddwr, David Wilton, yn rhoi tystiolaeth i’r pwyllgor.

Fel arwydd o’n diolch fe wnaeth pawb a gwblhaodd yr arolwg gael lle yn ein raffl mawr, gyda’r cyfle i ennill gwerth £20 o dalebau siopa stryd fawr. Rydym yn falch i gyhoeddi mae’r enillydd yw Mr Collier, tenant Mudiad Tai Teulu. Fe fydd y talebau ar eu ffordd cyn hir.

Os oes gyda chi ddiddordeb bod yn rhan o’n cymuned Pulse, ac am eich cyfle chi i ennill talebau siopa ymunwch a Pwls Tenantiaid heddiw,