Yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol heddiw, gwnaethom dalu teyrnged i ddau aelod o’r bwrdd a oedd yn sefyll i lawr o fwrdd TPAS Cymru.

Heddiw rydyn ni'n ffarwelio ag aelodau mawr y Bwrdd o TPAS Cymru

Yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol heddiw, gwnaethom dalu teyrnged i ddau aelod o’r bwrdd a oedd yn sefyll i lawr o fwrdd TPAS Cymru:

  1. Vicki Miller, Pennaeth Tai a Chymunedau Cymdeithas Tai Cymunedol Caerdydd (a Chymru Unedig gynt)
  2. a Derek Hainge, Tenant o Adra.
                     
 

I'r rhai nad ydyn nhw'n gyfarwydd, mae gan TPAS Cymru fwrdd o gyfarwyddwyr gwirfoddol, a'r tymor uchafswm bellach yw 9 mlynedd. 6 blynedd oedd hyn gynt, ac felly hyd yma nid oedd unrhyw un erioed wedi gwasanaethu ar ein Bwrdd am 9 mlynedd o wasanaeth parhaus. Heddiw, yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, mae 2 aelod o'r Bwrdd Derek a Vicki yn ymddeol ar ôl 9 mlynedd o wasanaeth anhygoel.

Mae Vicki a Derek wedi bod yn aelodau gwych o'r Bwrdd trwy rai cyfnodau diddorol iawn i TPAS Cymru a'r sector tai ehangach. Yn gynnar, fe wnaethant oruchwylio rhai heriau mawr fel canlyniadau toriadau sylweddol i'n cyllid LlC, ein perthynas â, ac yna’n diweddu â Thenantiaid Cymru a TAP. Ond gwelsant hefyd ddatblygiadau cadarnhaol mewn ymgysylltu â thenantiaid, ffyrdd newydd o weithio, cynnydd mewn ymgysylltu digidol a defnyddio cyfryngau cymdeithasol ar gyfer newid cadarnhaol - fe wnaethant helpu i lunio cynigion cyllido, ein symud i ymgysylltu â thenantiaid y Sector Rhentu Preifat a gweithio oddi gartref.

Rwy'n credu eu bod wedi goruchwylio:

5 Gweinidog (Huw Lewis, Lesley Griffiths, Carl Sargeant, Rebecca Evans a Julie James
4 Cadeirydd TPAS Cymru, (Rob Carey, David Lloyd Williams, Kay Helyar a Bill Hunt
3 Cyfarwyddwyr/Prif Weithredwyr - John Drysdale, David Lloyd a David Wilton
2 ail-dendro cystadleuol sylweddol o'n cyllid LlC
1 Pandemig byd-eang
 

Etholwyd Vicki yn gynrychiolydd Cymdeithas Tai tra yn gweithio i Gymru Unedig. Mae ei hegni, ei syniadau, a'i chyfraniad i strategaeth wedi bod yn amhrisiadwy dros y blynyddoedd. Gwasanaethodd Vicki hefyd ar yr Is-bwyllgor Gweithredol am nifer o flynyddoedd. Yn ddiweddar, mae Vicki fel Is-gadeirydd wedi bod yn gweithio'n galed iawn ar nifer o faterion sefydliadol gan gynnwys ail-lunio'r sefydliad i addasu i'r pandemig.

Gan fyfyrio ar amser Vicki, dywedodd Bill Hunt, Cadeirydd TPAS Cymru:

Ymunais â Bwrdd TPAS chwe blynedd yn ôl ac yn llythrennol o'r diwrnod cyntaf, roedd Vicki wrth law i groesawu a mentora aelodau newydd o'r Bwrdd. Dysgais gymaint ganddi a wnaeth fy nghynnydd a datblygiad fy hun gymaint yn haws.

Pan gefais fy ethol i swydd Cadeirydd y Bwrdd, roeddwn wrth fy modd bod Vicki wedi ei hethol yn Is-gadeirydd, swydd a lenwodd yn wych ar unwaith, gan gefnogi’r Bwrdd, y Tîm a fy hun yn fawr iawn, ar bob lefel.

Dros y 2 flynedd ddiwethaf, mae hi wedi mynd gam yn ychwanegol yn gyson gyda'i mewnbwn a'i chefnogaeth, ac rwy'n ddiolchgar yn dragwyddol amdani. Dwi wir yn teimlo bod rhywun yn torri fy mraich dde (a hanner y chwith!).

Diolch yn fawr iawn Vicki am y cyfraniad a'r gefnogaeth wych - bydd colled fawr ar dy ôl

Mae Derek Hainge yn adnabyddus ym myd cyfranogiad tenantiaid ac mae wedi bod yn llais cryf iawn i denantiaid ar lefel Bwrdd TPAS. Mae wedi hyrwyddo llais y tenantiaid yn ein holl waith. Pan symudon ni o fwrdd mawr, etholedig i fwrdd llai yn seiliedig ar sgiliau, roedd yn lleisiol iawn wrth ein hatgoffa o werth profiad byw tenantiaid mewn bwrdd cytbwys.  

Fel un o drigolion gogledd Cymru, edrychodd hefyd i sicrhau bod ein gwaith yn cyrraedd ledled Cymru ac osgoi swigen Bae Caerdydd.

Mae tîm TPAS wastad yn canmol Derek yn fawr.

Myfyriodd ein Cyfarwyddwr Rhaglen, David Lloyd yr wythnos diwethaf

Roedd cyfraniad Derek ar lefel y Bwrdd yn aml fel hyrwyddwr tenantiaid. Fodd bynnag, roedd hefyd yn help ymarferol i ni mewn digwyddiadau. Roedd Derek wastad yn ceisio ein cynorthwyo yng Nghynadleddau TPAS. Cynorthwyodd i ddarparu adnoddau ar gyfer ein stondin wybodaeth, tywys torfeydd, trefnu / gwerthu raffl ar gyfer ein helusen ddewisol ac ati. Fe fu hefyd yn cynnig rhannu teithio gyda rai o dîm y gogledd i ddigwyddiadau TPAS.”  
 

Ychwanegodd David Wilton, Prif Weithredwr:

Pan ddechreuais yn y rôl gyntaf, cyflwynodd Derek fi i nifer o denantiaid allweddol yn fy ymddangosiadau cynnar mewn digwyddiadau tenantiaid. Roeddwn i'n gwerthfawrogi ei siarad plaen a'i hiwmor. Fe osododd ynof mai cartrefi pobl yw tai cymdeithasol nid unedau, asedau neu ystadegau yn unig.

Gwasanaethodd Derek hefyd ar yr Is-bwyllgor Gweithredol o'r Bwrdd pan ymunais â TPAS Cymru ac roedd gennym nifer o faterion gweithredol i’w datrys.

Rwy'n gwybod bod Derek yn awyddus i barhau i ymwneud â materion tenantiaid ac efallai y byddwn yn ei weld yn cyfrannu at y ddadl ynghylch modelau cynrychiolaeth tenantiaid newydd posib sy'n cael eu crybwyll".  
 
Mae'r ddau wedi bod yn llysgenhadon gwych i TPAS Cymru a'n gwaith, ac ar ran tîm staff TPAS a'r Bwrdd, hoffwn ddiolch i Vicki a Derek am eu cyfraniadau gwerthfawr. Byddwn yn eich colli yn fawr.
 
David Wilton
Prif Weithredwr, TPAS Cymru