Events

18 Ebrill 2023

Lleithder a Llwydni – cael proses gwasanaeth cwsmeriaid yn iawn i denantiaid (Ailadroddiad)

Hyfforddiant

Gan ddefnyddio mewnwelediad gan Denantiaid ac arfer da yn y sector, byddwn yn archwilio dulliau ymarferol sy'n canolbwyntio ar y cwsmer i helpu sefydliadau i ymateb yn gadarnhaol, yn rhagweithiol a chydag empathi i bryderon tenantiaid ynghylch lleithder a llwydni.

Read More Button

18 Ebrill 2023

Rhwydwaith Tenantiaid - Ebrill 2023

Gwybodaeth a mewnwelediad

Yn y rhwydwaith tenantiaid hwn, bydd David a Hannah yn cynnal sesiwn i gael eich barn ar y pynciau mwyaf dadleuol yn ymwneud â thai Sero Net.

Read More Button

19 Ebrill 2023

Cynnwys tenantiaid wrth asesu Gwerth am Arian (GaA)

Hyfforddiant

Mae Gwerth am Arian (GaA) yn flaenoriaeth allweddol i’r Sector Tai Cymdeithasol a thenantiaid: mae’n sbardun allweddol ar gyfer Rheoleiddio ac ar gyfer sicrhau fforddiadwyedd rhenti a thaliadau gwasanaeth

Read More Button

20 Ebrill 2023

Sut i ysgrifennu enwebiad ar gyfer ein gwobrau Arfer Da

Gwybodaeth a mewnwelediad

Sesiwn amser cinio i wneud y mwyaf o'r siawns y bydd eich enwebiad yn cyrraedd y rhestr fer

Read More Button

25 Ebrill 2023

Y Cyflwyniad Gorau Posib i Dai Ynni Isel: Gorllewin Cymru

Gwybodaeth a mewnwelediad

Mae costau byw ac argyfyngau ynni wedi bod yn gwneud i bobl ofyn i'w hunain sut i ostwng eu biliau, gan achosi Net Sero o ganlyniad i ddod yn bwnc poethaf ym maes tai yn gyflym

Read More Button

26 Ebrill 2023

Ysgrifennu Arolygon Effeithiol ac Ymgysylltiol

Hyfforddiant

Ydych chi eisiau adnewyddu'r ffordd rydych chi'n ysgrifennu eich arolygon? Ydych chi eisiau dysgu sut i roi hwb i'ch cyfraddau ymgysylltu ac ymateb i'ch arolwg?

Mae’r sesiwn ryngweithiol a chyfoes hon ar gyfer staff a’r rhai sy’n gweithio ym maes tai a datblygu cymunedol, sy’n ceisio adnewyddu eich sgiliau ysgrifennu arolygon, datblygu, a hyrwyddo.

Read More Button

27 Ebrill 2023

Ymweliad â Siop RE:MAKE Casnewydd

Gwybodaeth a mewnwelediad

Mae RE:MAKE Casnewydd yn garedig iawn wedi gwahodd staff a thenantiaid i’w gofod cymunedol anhygoel am daith rad ac am ddim o’r hyn y gall RE:MAKE ei wneud i chi a pham mae economi gylchol yn hanfodol ar gyfer dyfodol cynaliadwy

Read More Button

02 Mai 2023

Ymgysylltu cynhwysol - gwneud pethau'n iawn mewn byd newydd 2023

Hyfforddiant

Mae'r byd wedi newid yn ystod y dair mlynedd diwethaf ac felly hefyd y ffordd yr ydym yn ymgysylltu. Yn ddifwriad, rydym yn aml yn gosod rhwystrau sy'n pobl rhag cymryd rhan yn y digwyddiadau rydyn ni'n eu cynllunio i'w cynnwys nhw

Read More Button

03 Mai 2023

Lleithder a Llwydni – cael proses gwasanaeth cwsmeriaid yn iawn i denantiaid (Mai)

Hyfforddiant

Gan ddefnyddio mewnwelediad gan Denantiaid ac arfer da yn y sector, byddwn yn archwilio dulliau ymarferol sy'n canolbwyntio ar y cwsmer i helpu sefydliadau i ymateb yn gadarnhaol, yn rhagweithiol a chydag empathi i bryderon tenantiaid ynghylch lleithder a llwydni.

Read More Button

23 Mai 2023

Gweminar Arfer Da Lleithder a Llwydni: Gwella gwasanaethau a chymorth - beth sydd wedi gweithio? a beth sydd nesaf?

Gwybodaeth a mewnwelediad

Mae landlordiaid cymdeithasol yng Nghymru a ledled y DU wedi bod yn adolygu ac yn cryfhau sut maent yn atal, rheoli ac ymateb i achosion o leithder a llwydni yng nghartrefi tenantiaid. Felly, beth sydd wedi gweithio? a beth sydd nesaf?

 

Read More Button

07 Mehefin 2023

Cwrdd ag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Gwybodaeth a mewnwelediad

Ymunwch â ni i glywed gan Michelle Morris sydd wedi bod yn ei swydd fel Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ers 1 Ebrill 2022.

Read More Button

21 Mehefin 2023

Rhwydwaith Awdurdodau Lleol

Dylanwadu a chraffu

Mae’r digwyddiad rhwydweithio ar-lein Cymru gyfan hwn yn cynnig cyfle i denantiaid a staff Awdurdodau Lleol (ALl) ddod i wybod am, trafod a rhannu materion sy’n ymwneud â thai awdurdodau lleol ac ymgysylltu â thenantiaid.

Read More Button

Canllaw Archebu

1. Rhowch eich Enw a'ch cyfeiriad E-bost, a dewiswch faint o docynnau yr hoffech eu harchebu, yna cliciwch ar 'Parhau i Archebu'.

2. Os ydych yn archebu 1 tocyn, rhowch eich manylion a chliciwch "Arbed a Chadarnhau eich Archeb". Yna fe welwch eich manylion yn y blwch oren ar y gwaelod.

3. Os ydych wedi dewis mwy nag 1 tocyn, rhowch fanylion y cynrychiolwr cyntaf fel yng Ngham 2, cliciwch "Arbed a Chadarnhau eich Archeb" a sgroliwch yn ôl i fyny i roi manylion eich ail gynrychiolwr. Ailadroddwch Gam 3 nes bod eich holl gynrychiolwyr wedi eu hychwanegu.

4. Unwaith y byddwch wedi ychwanegu gwybodaeth am eich holl gynrychiolwyr, fe welwch y botwm "Ychwanegu Cynrychiolwr" yn newid i "Arbed a Chadarnhau eich Archeb". Unwaith y byddwch yn clicio’r bowm yma, fe welwch flwch gwyrdd gyda "Llwyddiant" yn ymddangos ar eich sgrîn, a byddwch yn derbyn cadarnhad trwy e-bost eich bod wedi archebu yn llwyddiannus.

5. Gellir talu am y digwyddiad trwy BACs, neu fe fydd TPAS Cymru yn anfon anfoneb ar ôl y digwyddiad gymryd lle.

Os oes unrhyw broblemau gyda'ch archeb, mae croeso i chi ein ffonio ar 029 2023 7303 neu 01492 59304

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X