A tenant recently asked TPAS Cymru on who to follow on social media and what chat sites to join with regard NetZero housing. This was David Wilton’s advice.

Ffynonellau da ar gyfer dilyn materion Sero Net / Datgarboneiddio 

Fy hoff ffynonellau datgarboneiddio tai cymdeithasol

Yn ddiweddar, mynychodd Dave O’Connor, tenant Cyngor Powys, Y Cyflwyniad Gorau Posib i Dai Ynni Isel gan TPAS Cymru. Ar ôl y digwyddiad, ysgrifennodd Dave ataf yn gofyn o ble y cefais fy newyddion ar-lein a pha drafodaethau sgwrsio a ddilynais.

Y canlynol yw swmp fy ateb e-bost iddo, a meddyliais y byddwn yn ei rannu yma fel post blog ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn dilyn trafodaethau datgarboneiddio.

Felly, fel "geek" tai Sero Net, rwy'n dilyn sawl person a sianel yn chwilio am y newyddion diweddaraf, datblygiadau a sgwrio'r sylwadau am yr hyn y mae pobl yn ei feddwl mewn gwirionedd am atebion carbon isel.

Cyn i mi ddechrau, gadewch i mi ddweud bod cymaint o fforymau, llwyfannau cyfryngau cymdeithasol ac unigolion yr wyf yn eu parchu allan yna mae'n amhosibl eu rhestru i gyd, ond dyma rai o fy mhrif ffynonellau:

Profiad defnyddiwr go iawn Ar Redditmae yna fforwm pwmp gwres da o'r enw /heatpumps lle mae pobl yn sgwrsio am eu pympiau gwres, cyfnewid awgrymiadau a chyngor a chael cael gweld sut mae pobl go iawn yn dod ymlaen â nhw (yn fyd-eang). Ychydig yn dechnegol ar brydiau, ond mae'n werth edrych arno.

Newyddion ac adroddiadau byd-eang: Y person rwy'n dilyn ar ei gyfer ystadegau ac adroddiadau byd-eang / Ewrop diweddaraf o ran Sero Net, ac o ganlyniad yr adran sylwadau diddorol yw Dr Jan Rosenow

Yn bersonol dwi'n dewis ei ddilyn ar blatfform Mastodon ac nid Twitter oherwydd dwi'n gweld bod llai o droliau ar blatfform Mastodon ac felly fe allwch chi gael trafodaethau mwy rhesymegol nag ar Twitter, ond gallwch chi ddod o hyd iddo ar Twitter hefyd.

Hefyd ar Mastodon gallwch ddilyn hashnodau fel #Heatpumps ac ati ac mae gen i ddetholiad wedi'i gadw i weld beth mae pobl yn ei drafod.

Tai Sero Net

  1. Rhywun y mae gen i barch mawr tuag at mewn tai Sero Net yw Tania Jennings o Gyngor Ealing - Dwi'n ei dilyn ar LinkedIn

Mae hi'n hynod ddiddorol i'w dilyn ac oherwydd ei bod yn uchel ei pharch mae ei swyddi fel arfer yn cael llawer o ymgysylltu a thrafodaeth a all ddod â mewnwelediad gwerthfawr i gynnwys y post.

  1. I gael diweddariadau ar gyflenwyr newydd, datblygu cynnyrch a newyddion rwy'n dilyn Sanolfan Ynni Cynaliadwy (yng Nghasnewydd).  Mae Kassie Williams ac Eve Bruten wedi adeiladu rhywbeth arbennig iawn yng Nghasnewydd ac mae cyfryngau cymdeithasol yn lle da i ddilyn diweddariadau yn y gadwyn gyflenwi.  

Datblygiadau datgarboneiddio yng Nghymru: mae yna rai ffynonellau gwych o wybodaeth o ansawdd - fy mhrif ddewisiadau yw:

  1. Ar gyfer yr hyn sy’n digwydd yn nhai Cymru, ar lefel y Llywodraeth, mae angen dilyn Malcolm. Mae ei negeseuon yn amserol ac yn werthfawr iawn os ydych chi eisiau gwybod beth sy'n digwydd yng Nghymru. Malcolm Davies, Is-adran Datgarboneiddio Llywodraeth Cymru

  2. Ar gyfer datgarboneiddio’r gymdeithas ehangach/newid yn yr hinsawdd yng Nghymru mae’n werth dilyn y 2 ganlynol, nid yn unig oherwydd eu bod yn postio cynnwys diddorol ac amserol ond maent ill dau yn denu ymgysylltiad a mewnwelediad da ac amrywiol yn yr adrannau sylwadau sy’n helpu i ddod â safbwyntiau gwahanol i faterion:

i. Lee Waters AS, Y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd

ii. Gareth Clubb  ; rhywun dwi'n ei barchu ar faterion amgylcheddol yng Nghymru

Am gynnwys fideo/podlediad ysbrydoledig – Everything Electric Showdyma fy hoff sianel Youtube sy'n cynnwys amrywiaeth o bynciau megis tai, gwresogi cartrefi newydd, ceir trydan ac ati. Mae'n cael ei rhedeg gan Robert Llewelyn (o'r rhaglen deledu Red Dwarf yn y 90au), ac mae'r sianel yn ddifyr ac yn cynnwys llawer o syniadau newydd ar gyfer tai.

Fel gyda dylanwadwyr eraill uchod, mae'r mewnwelediad euraidd yn aml yn yr adrannau sylwadau!

Maent wedi gwneud ffilm yng Nghymru gyda prosiect Sero yn Tonyrefail sydd werth ei wylio.

Mae yna drafodaethau gwych i’w cael – dyma lle dysgais am fatris gwres ac fe wnaeth un podlediad arbennig gan Everything Electric Show (a gyfeiriwyd ataf gan Lee Waters AS ar LinkedIn) fy syfrdannu a gwneud i mi ail-werthuso Hydrogen a’r heriau sylweddol mae'n wynebu o fyth fod yn opsiwn ffynhonnell ynni cartref. Byddwn yn argymell yr un hon hefyd yn werth gwrando / gwylio….How Clean is Hydrogen, Actually? With Prof. David Cebon

Beth am TikTok ?

Mae yna lawer o bryder am agwedd y cwmni technoleg Tsieineaidd hwn at breifatrwydd a diogelu data, ond maen nhw'n gwybod mai tai Sero Net yw fy nghinc ac maen nhw'n rhoi cynnwys da i mi ar fy FYP!!

Rwy'n dilyn ASTECTtherm ac Infrared Heating Ireland ar gyfer gwresogi pelydrol, ac AllenHart999 ar gyfer pympiau gwres, ond mewn gwirionedd, mae algorithm TikTok trwy'r dudalen FYP yn gwasanaethu cynnwys Sero Net perthnasol i mi o ystod eang o ffynonellau (gan gynnwys darparwyr tai) ond a bod yn onest, rwy'n gweld yr adrannau sylwadau yr un mor ddiddorol â'r cynnwys!

Yn olaf, 3 ffordd y gall TPAS Cymru eich helpu i gadw'n gyfoes:

  1. Mae gennym hyfforddiant ardderchog i aelodau ar her tai Sero Net – wedi’i anelu at staff, tenantiaid ac aelodau bwrdd newydd. Mae'r adborth hyd yma gan y mynychwyr wedi bod yn gadarnhaol iawn. Cysylltwch i ddarganfod y dyddiadau hyfforddi nesaf.  
  2. Cysylltwh â Hannah ein Harweinydd Ymgysylltu Sero Net. Mae ganddi lawer o adnoddau a mewnwelediad i sut mae eraill yn mynd i'r afael â'r her tai a sut i ymgysylltu â thenantiaid. Mae Hannah hefyd yn rhedeg calendr rheolaidd o ddigwyddiadau, yn ymweld ac yn rhannu cynnwys cyfryngau cymdeithasol defnyddiol.   
  3. Staff Tai – grŵp Sero Net ar Facebook  
  4. Ac wrth gwrs, dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol - mae gan ein sianeli Youtube a TikTok yn arbennig gynnwys Sero Net gwych .

Felly – beth/pwy ydw i wedi methu? Pwy ydych chi'n ei ddilyn? Oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rhowch wybod i mi!

David Wilton, Prif Weithredwr, TPAS Cymru