Mae’r digwyddiad anffurfiol ac addysgiadol rhad ac am ddim hwn ar gyfer staff a thenantiaid gogledd cymru ac mae ar gyfer aelodau TPAS Cymru yn unig

Cartrefi a Chymunedau Gogledd Cymru – cynhadledd ½ diwrnod

Dydd Mawrth, 7 Mawrth 2023: 9.30am (i gychwyn am 10am) – 1pm

Venue Cymru, Llandudno

Rydym yn gyffrous i gyhoeddi y bydd ein cynhadledd hanner diwrnod Cartrefi a Chymunedau - Gogledd Cymru yn cael ei chynnal yn Venue Cymru ar 7 Mawrth.

Mae’r digwyddiad anffurfiol ac addysgiadol rhad ac am ddim hwn ar gyfer staff a thenantiaid ac mae ar gyfer ein haelodau TPAS Cymru yn unig. Bydd yn gyfle gwych i glywed gan amrywiaeth o siaradwyr sy’n procio’r meddwl ac yn llawn gwybodaeth am yr hyn sy’n digwydd yng nghymunedau a thai gogledd Cymru. Bydd hefyd yn rhoi cyfle i chi rwydweithio gyda mynychwyr o landlordiaid cymdeithasol ar draws y rhanbarth.  Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno!

Ein siaradwyr yw… 

Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru - Andy Dunbobbin - Bydd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru yn siarad am ei rôl a’i gyfrifoldebau a’r meysydd allweddol y disgwylir i’r Heddlu lleol eu cyflawni.  https://www.northwales-pcc.gov.uk/

Cymru Gynnes - Joanna Seymour -  Bydd Jo o Cymru Gynnes yn rhannu gwybodaeth am brosiectau cyfredol sy’n digwydd yng ngogledd Cymru, gyda’r nod o helpu i rymuso a galluogi trigolion i leihau eu biliau ynni i leihau’r tebygolrwydd o dlodi tanwydd, a’u galluogi a’u hannog i wella eu hiechyd a’u lles. https://www.warmwales.org.uk/

Mabon ap Gwynfor – AS, Cadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Dai, ac aelod o Bwyllgor Tai Llywodraeth Leol.    Bydd Mabon yn rhannu ei farn ar dai yng ngogledd Cymru ac yn rhoi trosolwg o’i rôl a’i gyfrifoldeb fel aelod o bwyllgor tai llywodraeth leol.   https://senedd.wales/people/mabon-ap-gwynfor-ms/

Bydd Lucy Powell yn siarad am Outside Lives a pham y rhoddodd y gorau i’w rôl fel gweithiwr cymdeithasol i greu’r sefydliad. Mae Outside Lives yn defnyddio dull ‘cymuned gyfan’ wrth weithio gyda phreswylwyr: gan adfywio cymunedau trwy gydgynhyrchu a chaniatáu i bobl arwain y broses. Bydd Lucy hefyd yn siarad am fentrau newydd a’r hyn sydd ar y gweill ar gyfer Outside Liveshttps://www.outsidelivesltd.org/?locale=en
 

Noder: Cyfyngir y niferoedd ar gyfer y gynhadledd hon, felly er mwyn sicrhau bod lleoedd ar gyfer ein holl aelodau, rydym yn gyntaf yn caniatáu i 3 aelod o staff a 3 thenant o bob Landlord gadw lle.  Bydd y lleoedd hyn ar sail y cyntaf i’r felin: os oes gennym unrhyw leoedd sbâr yn nes at ddyddiad y digwyddiad byddwn yn eu hail-hysbysebu.   Lawrlwythwch, cwblhewch a dychwelwch y ffurflen archebu yma at [email protected] erbyn y dyddiad cau o 20 Chwefror.

Ni ddarperir cinio yn y digwyddiad hanner diwrnod yma. Hefyd, gofynnwch am ganiatâd gan eich Landlord os ydych eisiau hawlio costau teithio i’r digwyddiad hwn.

 

 

 

 

 

 

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Cartrefi a Chymunedau Gogledd Cymru – cynhadledd ½ diwrnod

Dyddiad

Dydd Mawrth 07 Mawrth 2023, 09:30 - 13:00

Archebu Ar gael Tan

20 Chwefror 2023

Archebion Adar Cynnar Ar Gael Tan

Math o ddigwyddiad

Gwybodaeth a mewnwelediad

Yn addas ar gyfer

I gyd

Siaradwr

Guest Speaker

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Venue Cymru

Cyfeiriad y Lleoliad

The Promenade
Penrhyn Crescent
Llandudno
Conwy
LL30 1BB

01492 872000

Google Map Icon

Enw
Cyfeiriad ebost


Canllaw Archebu

1. Rhowch eich Enw a'ch cyfeiriad E-bost, a dewiswch faint o docynnau yr hoffech eu harchebu, yna cliciwch ar 'Parhau i Archebu'.

2. Os ydych yn archebu 1 tocyn, rhowch eich manylion a chliciwch "Arbed a Chadarnhau eich Archeb". Yna fe welwch eich manylion yn y blwch oren ar y gwaelod.

3. Os ydych wedi dewis mwy nag 1 tocyn, rhowch fanylion y cynrychiolwr cyntaf fel yng Ngham 2, cliciwch "Arbed a Chadarnhau eich Archeb" a sgroliwch yn ôl i fyny i roi manylion eich ail gynrychiolwr. Ailadroddwch Gam 3 nes bod eich holl gynrychiolwyr wedi eu hychwanegu.

4. Unwaith y byddwch wedi ychwanegu gwybodaeth am eich holl gynrychiolwyr, fe welwch y botwm "Ychwanegu Cynrychiolwr" yn newid i "Arbed a Chadarnhau eich Archeb". Unwaith y byddwch yn clicio’r bowm yma, fe welwch flwch gwyrdd gyda "Llwyddiant" yn ymddangos ar eich sgrîn, a byddwch yn derbyn cadarnhad trwy e-bost eich bod wedi archebu yn llwyddiannus.

5. Gellir talu am y digwyddiad trwy BACs, neu fe fydd TPAS Cymru yn anfon anfoneb ar ôl y digwyddiad gymryd lle.

Os oes unrhyw broblemau gyda'ch archeb, mae croeso i chi ein ffonio ar 029 2023 7303 neu 01492 59304

AGOS X