Mae celcio yn broblem gymhleth i landlordiaid cymdeithasol a thenantiaid, gan arwain weithiau at droi allan a digartrefedd

Celcio mewn Tai Cymdeithasol: sut i gefnogi tenantiaid i gynnal tenantiaethau

Dydd Mawrth 9 Gorffennaf: 10.30am – 12.00pm

Mae celcio yn broblem gymhleth i landlordiaid cymdeithasol a thenantiaid, gan arwain weithiau at droi allan a digartrefedd. Mae’n cymryd llawer o amser ac yn gostus i’r landlord ac yn drawmatig i’r tenant. Bydd y gweithdy rhyngweithiol ar-lein hwn yn archwilio sut i ddarparu cymorth i denantiaid gan ddefnyddio gwahanol agweddau ar gymorth gan ddefnyddio dull sy’n canolbwyntio mwy ar yr unigolyn sydd o fudd i denantiaid a landlordiaid.

Roisin O'Kelly, Pennaeth Gwasanaethau - Platfform a fydd yn cyflwyno modelau a dulliau therapiwtig, yn seiliedig ar gymorth wedi’i lywio gan drawma, sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn a ddarperir o fewn tai cymdeithasol a chymorth cymunedol ledled Cymru. Bydd Roisin yn cyflwyno dulliau o ddarparu cymorth i breswylwyr sy’n wynebu heriau iechyd meddwl a chynorthwyo pobl i sicrhau a chynnal tenantiaethau ochr yn ochr ag atal digartrefedd.

Kayley Hyman, Holistic Hoarding:  Ymunwch â ni wrth i ni archwilio celcio trwy lens iechyd meddwl a thrawma, ac ystyried arferion gorau newydd yn y maes i fynd i’r afael â chyflwr cymhleth celcio. Mae angen ymagwedd amlochrog ar y cyflwr amlweddog hwn, gydag athroniaethau newydd yn ganolog i hyrwyddo tenantiaethau cadarnhaol.

Deborah Fellows, Rheolwr Cefnogi Tai a Chefnogi o NCH - a fydd yn rhannu ei phrofiad ymarferol eang o gefnogi tenantiaid/cwsmeriaid ag ymddygiadau celcio.

Pwy ddylai fynychu?

Staff sy'n ymwneud â delio â thenantiaid wrth reoli cartrefi lle mae celcio yn broblem.

Cost   
  • Staff/Bwrdd (aelodau): £39 + TAW
  • Staff/Bwrdd(nad ydynt yn aelodau): £79 +TAW
Pethau i'w gwybod:
  • Gweithdy ar-lein dros Zoom fydd hwn
  • Ni fydd y sesiwn yn cael ei recordio

Archebwch eich lle drwy'r ddolen Zoom yma: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0sdeivrjssGNSJvaY-J4i_YhmYSemOJ09f


Telerau ac Amodau - ar gyfer digwyddiadau ar-lein â thâl
  • Rhaid i bob canslad gael ei wneud trwy e-bost at [email protected]  Os byddwch chi'n canslo'ch lle llai na 2 ddiwrnod gwaith cyn y digwyddiad ar-lein, byddwch chi'n gorfod talu'r gost lawn.
  • Os na allwch fynychu, gallwch anfon cynrychiolydd arall heb unrhyw gost ychwanegol. Rhaid rhoi gwybod i [email protected] am hyn
  • Os na fyddwch yn mynychu sesiwn ar-lein â thâl, codir cost lawn arnoch.
  • Ar ôl i ni dderbyn eich canslad, byddwn yn anfon cadarnhad o'ch canslad atoch.
  • Ar gyfer ein digwyddiadau taledig sylwch, dim ond un person all ddefnyddio un cofrestriad taledig, a gwaherddir rhannu dolenni ymuno / sgriniau. Felly, rhaid i bob person sy'n mynychu'r digwyddiad hwn gael cofrestriad ar wahân.
Hawl TPAS Cymru i Ganslo
Ein nod yw sicrhau bod pob digwyddiad ar-lein yn rhedeg yn ôl y bwriad. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i ni ganslo digwyddiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Os digwydda hyn, byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych eisoes wedi talu am y digwyddiad a ganslwyd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi. Pe byddem yn cynnal y digwyddiad eto, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i chi

 

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Celcio mewn Tai Cymdeithasol: sut i gefnogi tenantiaid i gynnal tenantiaethau

Dyddiad

Dydd Mawrth 09 Gorffennaf 2024, 10:30 - 12:00

Archebu Ar gael Tan

08 Gorffennaf 2024

Archebion Adar Cynnar Ar Gael Tan

Math o ddigwyddiad

Yn addas ar gyfer

Landlordiaid

Siaradwr

Guest Speaker

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X
Telerau ac Amodau - ar gyfer digwyddiadau ar-lein â thâl
Hawl TPAS Cymru i Ganslo

Ein nod yw sicrhau bod pob digwyddiad ar-lein yn rhedeg yn ôl y bwriad. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i ni ganslo digwyddiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Os digwydda hyn, byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych eisoes wedi talu am y digwyddiad a ganslwyd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi. Pe byddem yn cynnal y digwyddiad eto, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i chi