Wedi ei ddiweddaru: Mae'r sesiwn wedi'i chynllunio i ysgogi meddwl ac i roi dulliau i gynrychiolwyr y gallant eu datblygu ymhellach a'u cymhwyso yn eu sefydliadau

Lleithder a Llwydni – cael y gwasanaeth yn iawn i denantiaid

Dydd Mercher 25th October 2023 - 10.00am - 12.00pm

Gan ddefnyddio mewnwelediad gan Denantiaid ac arferion da’r sector, byddwn yn archwilio dulliau gwasanaeth cwsmeriaid ymarferol i helpu sefydliadau i ymateb yn gadarnhaol, yn rhagweithiol a chydag empathi i bryderon tenantiaid ynghylch lleithder a llwydni.

Byddwn yn canolbwyntio'n benodol ar y meddylfryd, yr iaith, a'r camau gweithredu sydd eu hangen i ddarparu profiad gwasanaeth cefnogol, cynhwysol sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn i denantiaid.
 
Yn ystod y sesiwn ryngweithiol ac addysgiadol hon, byddwn yn gweithio trwy ystod o feysydd allweddol a beth i'w ystyried, o hygyrchedd systemau adrodd a chymryd perchnogaeth, hyd at gyfathrebu ac ôl-ofal.
 
Nod y sesiwn

Mae'r sesiwn wedi'i chynllunio i roi dulliau i gynrychiolwyr y gallant eu datblygu ymhellach a'u cymhwyso yn eu sefydliadau. Y bwriad yw cyflwyno, adfywio, ac ysbrydoli mewn amgylchedd hamddenol sy'n ysgogi'r meddwl - gyda digon o sgwrsio a rhyngweithio.

Beth na fydd yn cael ei gynnwys
Sylwch – ni fydd y sesiwn yn ymdrin â’r canlynol:
 • Agweddau technegol ar leithder a llwydni; mathau, achosion, asesiad, canfod triniaeth ayyb
 • Gwybodaeth am gyngor/atal lleithder a llwydni
 • Materion cyfreithiol, gan gynnwys Cwmnïau Rheoli Hawliadau

Ar gyfer pwy mae'r sesiwn – mae'r gweithdy hwn ar gyfer staff sy'n gyfrifol am feysydd cysylltiedig megis: rheoli asedau, atgyweirio, gwasanaeth cwsmeriaid, cwynion a gwella gwasanaethau.

Cost fesul person (nid grwp)
 • Tenantiaid: £29+TAW
 • Staff/Bwrdd(aelodau): £59+TAW
 • Pawb Arall: £119+TAW

Mae'r sesiwn hon hefyd ar gael yn fewnol - cysylltwch â ni os oes gennych ddiddordeb [email protected] 

Pethau i'w gwybod:
 • Gweithdy hyfforddi rhyngweithiol ar-lein yw hwn trwy Zoom
 • Ni fydd y sesiwn yn cael ei recordio
 • Gan mai gweithdy rhyngweithiol fydd hwn bydd gofyn i chi droi eich camerâu ymlaen.
 • Gweithdy hyfforddi rhyngweithiol ar-lein yw hwn trwy Zoom
 • Gellir defnyddio ystafelloedd cyfarfod hefyd i alluogi trafodaeth a rhannu arfer da

A person wearing glasses and smiling

Description automatically generatedHyrwyddwr y sesiwn – David Lloyd  

  

 


Shape Telerau Canslo - ar gyfer digwyddiadau ar-lein â thâl

 • Rhaid i bob canslad gael ei wneud trwy e-bost at [email protected]  Os byddwch chi'n canslo'ch lle llai na 2 ddiwrnod gwaith cyn y digwyddiad ar-lein, byddwch chi'n gorfod talu'r gost lawn.
 • Os na allwch fynychu, gallwch anfon cynrychiolydd arall heb unrhyw gost ychwanegol. Rhaid rhoi gwybod i [email protected] am hyn
 • Os na fyddwch yn mynychu sesiwn ar-lein â thâl, codir cost lawn arnoch.
 • Ar ôl i ni dderbyn eich canslad, byddwn yn anfon cadarnhad o'ch canslad atoch.
 • Ar gyfer ein digwyddiadau taledig sylwch, dim ond un person all ddefnyddio un cofrestriad taledig, a gwaherddir rhannu dolenni ymuno / sgriniau. Felly, rhaid i bob person sy'n mynychu'r digwyddiad hwn gael cofrestriad ar wahân.
Hawl TPAS Cymru i Ganslo
Ein nod yw sicrhau bod pob digwyddiad ar-lein yn rhedeg yn ôl y bwriad. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i ni ganslo digwyddiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Os digwydda hyn, byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych eisoes wedi talu am y digwyddiad a ganslwyd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi. Pe byddem yn cynnal y digwyddiad eto, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i chi

 

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Lleithder a Llwydni – cael y gwasanaeth yn iawn i denantiaid

Dyddiad

Dydd Mercher 25 Hydref 2023, 10:00 - 12:00

Archebu Ar gael Tan

Dydd Mawrth 24 Hydref 2023

Archebion Adar Cynnar Ar Gael Tan

Math o ddigwyddiad

Hyfforddiant

Yn addas ar gyfer

I gyd

Siaradwr

david lloyd

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Digwyddiadau'r Gorffennol a'r Dyfodol

 
23 Ionawr 2024
Network
Clwb Cyfathrebu Ionawr 2024
14 Rhagfyr 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Tenantiaid – 2023 – eich uchafbwyntiau
13 Rhagfyr 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Lloriau – Gweithredu SACT2023
23 Tachwedd 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Anabledd mis Tachwedd
123456789

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X
Telerau Canslo - ar gyfer digwyddiadau ar-lein â thâl
Hawl TPAS Cymru i Ganslo
Ein nod yw sicrhau bod pob digwyddiad ar-lein yn rhedeg yn ôl y bwriad. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i ni ganslo digwyddiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Os digwydda hyn, byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych eisoes wedi talu am y digwyddiad a ganslwyd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi. Pe byddem yn cynnal y digwyddiad eto, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i chi