Mae'r sesiwn wedi'i chynllunio i ysgogi meddwl ac i roi dulliau i gynrychiolwyr y gallant eu datblygu ymhellach a'u cymhwyso yn eu gwaith

Lleithder a Llwydni – cael y gwasanaeth yn iawn i Denantiaid. Sesiwn gweithdy wedi'i ddiweddaru

Dydd Mawrth 23 Ebrill – 10am – 12noon

Gan ddefnyddio mewnwelediad gan Denantiaid ac arfer da diweddaraf y sector, byddwn yn archwilio dulliau gwasanaeth cwsmeriaid ymarferol i helpu sefydliadau i ymateb yn gadarnhaol, yn rhagweithiol a chydag empathi i bryderon tenantiaid ynghylch lleithder a llwydni.
 
Yn ystod y sesiwn byddwn yn canolbwyntio ar ddysgu o achosion lle nad yw landlordiaid wedi ymdrin yn briodol â lleithder a llwydni. Byddwn hefyd yn ystyried pa gymorth a chamau gweithredu sydd eu hangen i ddarparu gwasanaeth cefnogol, cynhwysol sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn i denantiaid.
 

Bydd yn sesiwn addysgiadol a rhyngweithiol a bydd y meysydd a gwmpesir yn cynnwys:

 • cyd-destun sector
 • deall pwy sydd fwyaf mewn perygl o gael problemau iechyd oherwydd lleithder a llwydni.
 • pwysigrwydd cyfathrebu clir, gan gynnwys empathi a naws.
 • casglu'r wybodaeth gywir i ymateb yn briodol.
 • ‘cymryd perchnogaeth’
 • cymryd camau rhagataliol a datrys problemau yn rhagweithiol
Nod y sesiwn 

Mae'r sesiwn wedi'i chynllunio i ysgogi meddwl ac i roi dulliau i gynrychiolwyr y gallant eu datblygu ymhellach a'u cymhwyso yn eu gwaith.  

Beth na fydd yn cael ei gynnwys?:  Noder – ni fydd y sesiwn yn ymdrin â'r canlynol

 

 • Agweddau technegol ar leithder a llwydni; achosion, canfod ac ati 
 • Materion cyfreithiol.

Ar gyfer pwy mae'r sesiwn – mae’r sesiwn gweithdy hwn ar gyfer staff sy’n ymwneud â meysydd fel: rheoli asedau, atgyweirio, Rheoli Tai, cymorth tenantiaeth, gwasanaeth cwsmeriaid, ymdrin â chwynion a gwella gwasanaethau.

Cost
 • Tenantiaid: £29+TAW
 • Staff/Bwrdd (aelodau): £59+TAW
 • Staff/Bwrdd (pawb arall): £119+TAW
Pethau i'w gwybod:
 • Gweithdy hyfforddi rhyngweithiol ar-lein yw hwn trwy Zoom
 • Ni fydd y sesiwn yn cael ei recordio
 • Mae'r gyfradd cynrychiolwyr ar gyfer un person nid archeb grŵp - mae angen i bob mynychwr gofrestru'n unigol

Hwylusydd y sesiwn – David Lloyd 

Noder - mae lleoedd yn brin ar gyfer y digwyddiad hwn ac felly fe'ch cynghorir i archebu'n gynnar trwy'r ddolen Zoom hon;

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEqdOutqDkuHdN63eYGbR9GysHXOPyOZOAr

 


Telerau ac Amodau - ar gyfer digwyddiadau ar-lein â thâl
 • Rhaid i bob canslad gael ei wneud trwy e-bost at [email protected]  Os byddwch chi'n canslo'ch lle llai na 2 ddiwrnod gwaith cyn y digwyddiad ar-lein, byddwch chi'n gorfod talu'r gost lawn.
 • Os na allwch fynychu, gallwch anfon cynrychiolydd arall heb unrhyw gost ychwanegol. Rhaid rhoi gwybod i [email protected] am hyn
 • Os na fyddwch yn mynychu sesiwn ar-lein â thâl, codir cost lawn arnoch.
 • Ar ôl i ni dderbyn eich canslad, byddwn yn anfon cadarnhad o'ch canslad atoch.
 • Ar gyfer ein digwyddiadau taledig sylwch, dim ond un person all ddefnyddio un cofrestriad taledig, a gwaherddir rhannu dolenni ymuno / sgriniau. Felly, rhaid i bob person sy'n mynychu'r digwyddiad hwn gael cofrestriad ar wahân.
Hawl TPAS Cymru i Ganslo
Ein nod yw sicrhau bod pob digwyddiad ar-lein yn rhedeg yn ôl y bwriad. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i ni ganslo digwyddiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Os digwydda hyn, byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych eisoes wedi talu am y digwyddiad a ganslwyd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi. Pe byddem yn cynnal y digwyddiad eto, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i chi

 

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Lleithder a Llwydni – cael y gwasanaeth yn iawn i Denantiaid. Sesiwn gweithdy wedi'i ddiweddaru

Dyddiad

Dydd Mawrth 23 Ebrill 2024, 10:00 - 12:00

Archebu Ar gael Tan

22 Ebrill 2024

Math o ddigwyddiad

Yn addas ar gyfer

I gyd

Siaradwr

david lloyd

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X
Telerau ac Amodau - ar gyfer digwyddiadau ar-lein â thâl
Hawl TPAS Cymru i Ganslo
Ein nod yw sicrhau bod pob digwyddiad ar-lein yn rhedeg yn ôl y bwriad. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i ni ganslo digwyddiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Os digwydda hyn, byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych eisoes wedi talu am y digwyddiad a ganslwyd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi. Pe byddem yn cynnal y digwyddiad eto, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i chi