Wythnos Sero Net - Newid cartrefi gyda'n gilydd ar gyfer Cymru well.

Wythnos Sero Net Flynyddol TPAS Cymru 2024

Newid cartrefi gyda'n gilydd i gael Cymru well.
Dydd Llun – Dydd Gwener: 17 - 21 Mehefin

Beth ydyw?

Mae Wythnos Sero Net yn ôl am ei phedwaredd flwyddyn gyffrous, yn barod i fynd i’r afael â’r pwnc mawr o Sero Net yn Tai Cymdeithasol Cymru. Y tro hwn, rydyn ni’n dod â phawb sy’n cymryd rhan ynghyd – tenantiaid, staff, aelodau bwrdd, a chontractwyr – am bum diwrnod yn llawn naw sesiwn ar-lein.

Mae'n ymwneud â mynd i galon Sero Net, beth yw Cynhesrwydd Fforddiadwy? Trafod sut mae'n mynd, rhannu syniadau. Archwilio ffyrdd ar rai o'r materion dybryd sy'n ymwneud â Sero Net.

Pwy ddylai fynychu?

Mae Wythnos Sero Net i bawb! Tenantiaid, staff, aelodau bwrdd, contractwyr - mae gennym ni rywbeth i bob un ohonoch. Mae ein sesiynau yn ymdrin ag ystod eang o bynciau i gyd-fynd â diddordebau a rolau pawb. Felly, ni waeth pwy ydych chi, fe welwch rywbeth defnyddiol a diddorol i gymryd rhan ynddo. Ymunwch â ni!

Pam ddyliwn i fynychu?  

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn tlodi tanwydd, cynaliadwyedd, byw yn y dyfodol, llais y tenant yna mae angen i chi fynychu

Ymhlith yr uchafbwyntiau mae:

 • Mynnwch y strategaethau Net Sero diweddaraf gan y Gweinidog a Llywodraeth Cymru.
 • Darganfyddwch ystod eang o arferion gorau ac astudiaethau achos o'r byd go iawn.Cymerwch ran mewn sesiwn arbennig i denantiaid yn unig i leisio'ch barn a'ch pryderon.
 • Yn ei 4edd flwyddyn, mae’r wythnos hon bob amser yn cael ei graddio’n uchel gan fynychwyr am ei sesiynau ysbrydoledig, llawn gwybodaeth ar yr hyn sy’n digwydd yng Nghymru gan greu cynhesrwydd carbon isel fforddiadwy i bawb.
 • Gyda 9 sesiwn dros yr wythnos, dewiswch pa sesiynau sydd fwyaf o ddiddordeb i chi dros yr wythnos
 • Ni fyddwch yn cael eich llethu. TPAS Cymru ydyn ni, rydyn ni eisiau chi ar y daith, nid yn ofnus ohono
 • Gydag opsiwn pas grŵp cost isel, gall ystod eang o staff a thenantiaid i gyd elwa o fynychu, nid dim ond yr ychydig rai.  


 

Cynhelir yr wythnos thema benodol hon mewn partneriaeth â Nesta.

 

Dydd Llun 17 Mehefin: Siartio'r Cwrs: Uchelgais Sero Net Cymru a'r Ffordd Ymlaen

 

9:40am – 11.00am: Y Darlun MAWR

Plymiwch i mewn i sesiwn agoriadol Wythnos Net Sero, yn cynnwys trafodaethau dan arweiniad ffigurau allweddol, gan gynnwys Ysgrifennydd y Cabinet, Julie James, ar uchelgais Cymru i gyflawni Sero Net. Bydd y sesiwn hon yn archwilio rôl hollbwysig y sector tai wrth drosglwyddo i economi carbon isel a’i groesffordd â’r argyfwng costau byw.

Dyma'ch cyfle i ymuno a rhagweld dyfodol gwyrddach. Bydd cyfle i holi a thrafod gyda'r panel.

Bydd Andy Regan, Rheolwr Cenhadaeth - Sustainable Future Mission o Nesta yn ymuno â ni hefyd

Ein Prif Siaradwr ar gyfer y Sesiwn Agoriadol yw Jan Rosenow. Mae Jan yn Bennaeth a Chyfarwyddwr Rhaglenni Ewropeaidd yn y Prosiect Cymorth Rheoleiddiol (RAP), tîm byd-eang o arbenigwyr ynni medrus iawn. Mae'n eistedd ar fwrdd y Cyngor Ewropeaidd ar gyfer Economi Ynni Effeithlon (eceee) ac mae'n aelod o Bwyllgor Llywio'r Glymblaid dros Arbed Ynni.

I gydnabod ei waith yn y maes, cafodd Jan ei henwi’n un o’r 25 dylanwadwr ynni a chynaliadwyedd gorau yn y byd gan Onalytica ac yn un o 10 Llais Gwyrdd Gorau LinkedIn yn y DU.

 

2.00pm - 3.15pm: Y Ffordd i Sero Net Cymru - ORP a SATC 

Ymunwch â ni am sesiwn dan arweiniad Llywodraeth Cymru, lle byddwn yn canolbwyntio ar ôl-ffitio cartrefi Cymru, y Rhaglen ORP a’r ffordd ymlaen. Byddwn hefyd yn rhoi sylw i'r diweddariadau diweddaraf gan dîm SATC LlC ar gyfer ein camau tuag at Sero Net. Mae’n rhaid i unrhyw un sydd â diddordeb yn nyfodol ôl-osod tai yng Nghymru fod yn bresennol, gan gynnig mewnwelediad uniongyrchol gan y rhai sy’n arwain y newid.

Mae ein siaradwyr yn cynnwys:

 1. Dann Dunning, Tîm ORP, Llywodraeth Cymru
 2. Darren Hatton, Pennaeth Safonau Tai, Llywodraeth Cymru
 3. Andy Regan, Uwch Reolwr Cenhadaeth, Cenhadaeth Dyfodol Cynaliadwy, NESTA
 

Dydd Mawrth 18 Mehefin: Heriau ac Atebion Ôl-osod

9.30am - 11.00am: Ôl-ffitio yng Nghymru - Cynnydd a Storïau

Clywch gan arbenigwyr blaenllaw ar reng flaen datgarboneiddio tai Cymru i drafod eu cynnydd, eu dirnadaeth, a’r gwersi y maent wedi’u dysgu ar hyd y ffordd. Mae'n genhadaeth a rennir, ac mae'r sesiwn hon yn ymwneud â chyfuno ein profiadau, o'r llwyddiannau i'r anfanteision. Ymunwch â ni i rannu'r wybodaeth sy'n ein symud ni i gyd ymlaen.

Mae ein siaradwyr yn cynnwys:

 1. Owain Israel, Uwch Reolwr Asedau, Linc Cymru
 2. Steve Fanning, Arweinydd Tîm Gwaith Cyfalaf, Cyngor Sir y Fflint
 3. Sion Hughes, Cyfarwyddwr Polisi a Chyflawni, Adra
 

2.00pm - 3:30 pm: Ôl-ffitio - Beth allwn ni ei ddysgu gan Loegr, yr Alban a Thu Hwnt?

Ehangwch eich gorwel a’ch mewnwelediad y tu hwnt i Gymru fel y byddwn yn clywed gan siaradwyr yn Lloegr a’r Alban sy’n arwain eu teithiau eu hunain i Sero Net. Byddant yn rhannu eu strategaethau, eu llwyddiannau, a’r rhwystrau y maent wedi’u hwynebu, gan gynnig mewnwelediadau gwerthfawr y gellid eu haddasu yng Nghymru. Mae’n gyfle unigryw i weld sut mae ein cymdogion yn mynd i’r afael â heriau tebyg a’r hyn y gallwn ei ddysgu oddi wrthynt i gyflymu ein cynnydd ein hunain tuag at Sero Net.

Mae ein siaradwyr yn cynnwys:

 1. Kathy Thomas, Pennaeth Cyfathrebu Dros Dro, Consortiwm Tai Gogledd Lloegr
 2. Dougie Wilson, Rheolwr Gwasanaethau Cwsmeriaid, Cymdeithas Tai Parc Dalmuir

 

Dydd Mercher 19 Mehefin: Cydbwyso Fforddiadwyedd a Chynaliadwyedd

9.30am - 11.00am: A allai biliau ynni fod yn SERO? Deall Cysyniad Cartref Dim Biliau

Bydd Cyflawni Sero Net yn costio sawl biliwn i Gymru am y degawd neu ddau nesaf. Mae tenantiaid yn gwbl bryderus am hyn, a fydd yn effeithio ar eu rhenti a'u biliau? Mae landlordiaid hefyd yn poeni am y costau, beth fydd yn rhaid ei dorri o gyllidebau i dalu am Sero Net? Bydd sut rydym yn defnyddio, storio a symud ynni yn allweddol. Gyda chymorth arbenigwyr, cewch archwilio ystod o fodelau sut, gyda'r atebion cywir, y gallwn ail-ddychmygu perthynas y tenant â chostau ynni a thlodi tanwydd gydag opsiynau newydd cyffrous.

Mae ein siaradwyr yn cynnwys:

 1. Andy Sutton, Cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Arloesi, SERO
 2. Andy Regan, Uwch Reolwr Cenhadaeth, Cenhadaeth Dyfodol Cynaliadwy, NESTA
 

2.00 - 3.30pm: Sut mae gwneud Cynhesrwydd Fforddiadwy yn ''Fforddiadwy?’’

Felly sut y telir am Sero Net? O ble mae'r arian yn dod? Yn y sesiwn hon rydym wedi trefnu dau berson sydd wir wedi treulio amser yn meddwl am hyn ac yn archwilio opsiynau. Er y gall fod yn gymhleth, byddant yn ei ddadrithio ac mewn ffordd ddealladwy, yn archwilio modelau ariannu, pryderon cost, a rôl arloesi a chydweithio wrth sicrhau cynhesrwydd fforddiadwy.

Mae ein siaradwyr yn cynnwys:

 1. Howard Topils, Prif Weithredwr, Tai Calon
 2. James OConnor, Cyfarwyddwr Cyllid Corfforaethol, Grŵp POBL
 

Dydd Iau 20 Mehefin: Datgarboneiddio Ein Cymunedau

9.30am - 11.00am: Sero Net Ehangach

Mae’r sesiwn hon yn ymwneud â datgarboneiddio ein cymunedau ehangach, gan gynnig cipolwg ar y mentrau arloesol sy’n digwydd y tu hwnt i dai. Archwiliwch dirwedd Sero Net yn y dyfodol mewn cymunedau ehangach. O ail-ddychmygu trafnidiaeth i chwyldroi diwydiannau, byddwn yn archwilio strategaethau amrywiol i lunio ein dyfodol cynaliadwy.

Mae ein siaradwyr yn cynnwys:

 1. Abi Beck, Rheolwr Cyfathrebu, Renewable UK Cymru
 2. Steph Robinson, Sylfaenydd Criw Compostio
 

2.00pm - 3.30pm: Ffit i'r Dyfodol - Hyfforddi a Meithrin Sgiliau Gwyrdd

Wrth i dai Cymru ddatblygu gyda phrosiectau arloesol, bydd gweithwyr medrus yn hanfodol. Byddai'r sesiwn hon yn eich helpu i ddarganfod y cyfleoedd gyrfa cyffrous sy'n dod i'r amlwg o'r trawsnewidiad Net Zero a sut y gallai eich cymuned elwa. Bydd ein siaradwyr yn eich tywys trwy eu gwaith yn helpu i greu cyfleoedd ar gyfer gweithlu mwy medrus a ffyniannus yng Nghymru.

Mae ein siaradwyr yn cynnwys:

 1. Malcolm Davies, Uwch Reolwr Rhaglen - Datgarboneiddio Tai, Llywodraeth Cymru
 2. Simon Ayers MBE, Prif Weithredwr, TrustMark
 3. Andrew Partington, Pennaeth Partneriaethau, Grŵp NetRet
 

Dydd Gwener 21st June: Taith Gyda'n Gilydd

9.30am - 11.00am: Sesiwn olaf: Rhwydwaith Tenantiaid a Thrafodaeth Ford Gron

Mae’r sesiwn olaf hon o’n Sero Net 2024 yn gyfle i denantiaid fyfyrio, trafod a rhoi adborth. Os ydych yn denant, beth am ymuno â ni yn y drafodaeth derfynol gynhwysol a deniadol hon? Rydyn ni eisiau gwybod eich barn, beth ddysgoch chi, beth wnaeth eich synnu, a beth rydych chi'n cerdded i ffwrdd o'r wythnos hon.

Y sesiwn hon fydd ein Rhwydwaith Tenantiaid ym mis Mehefin, felly peidiwch â cholli allan!

Hwyluswyr y sesiwn hon yw: Akshita Lakhiwal, TPAS Cymru a Helen Williams, TPAS Cymru

________________________________________

Manylion costau ac archebu:

Rydym unwaith eto yn cynnig ‘pas Grŵp Landlord’ ar gyfer y digwyddiad hwn am £399* + TAW.

*Mae’r tocyn grŵp hwn yn rhoi cyfle i’r holl staff, tenantiaid, aelodau bwrdd neu randdeiliaid o’ch sefydliad fynychu unrhyw un o’r sesiynau dros yr wythnos gyfan.

Pris tocyn unigol ar gyfer yr holl sesiynau dros yr wythnos gyfan fydd £150 + TAW i staff tai ac £80 + TAW i denantiaid.

Y gyfradd i'r rhaai sydd ddim yn aelodau yw £220 + TAW.

Archebwch eich lle ar yr Wythnos Sero Net hon trwy'r ddolen Zoom yma: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctcOqhrzMjGtQcIc32HNN6Rbk51T3Oa1Rl#/registration 

Sylwch – unwaith y byddwch wedi archebu drwy ddefnyddio’r ddolen hon byddwch yn derbyn cadarnhad e-bost gyda’r cyswllt ymuno yn uniongyrchol gan Zoom ([email protected]) Nid yw’r ddolen ymuno yn dod o gyfeiriad e-bost TPAS Cymru felly efallai y bydd angen i chi wirio eich blychau e-bost sbam/sothach. Gellir defnyddio'r ddolen hon i fynychu unrhyw un o sesiynau'r wythnos ar wahân i sesiwn Bord Gron diwethaf y Rhwydwaith Tenantiaid.

I archebu eich lle am ddim ar y Ford Gron i Denantiaid, defnyddiwch y ddolen Zoom hon:
 

Telerau ac Amodau - ar gyfer digwyddiadau ar-lein â thâl
 • Rhaid i bob canslad gael ei wneud trwy e-bost at [email protected]  Os byddwch chi'n canslo'ch lle llai na 2 ddiwrnod gwaith cyn y digwyddiad ar-lein, byddwch chi'n gorfod talu'r gost lawn.
 • Os na allwch fynychu, gallwch anfon cynrychiolydd arall heb unrhyw gost ychwanegol. Rhaid rhoi gwybod i [email protected] am hyn
 • Os na fyddwch yn mynychu sesiwn ar-lein â thâl, codir cost lawn arnoch.
 • Ar ôl i ni dderbyn eich canslad, byddwn yn anfon cadarnhad o'ch canslad atoch.
 • Ar gyfer ein digwyddiadau taledig sylwch, dim ond un person all ddefnyddio un cofrestriad taledig, a gwaherddir rhannu dolenni ymuno / sgriniau. Felly, rhaid i bob person sy'n mynychu'r digwyddiad hwn gael cofrestriad ar wahân.
Hawl TPAS Cymru i Ganslo

Ein nod yw sicrhau bod pob digwyddiad ar-lein yn rhedeg yn ôl y bwriad. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i ni ganslo digwyddiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Os digwydda hyn, byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych eisoes wedi talu am y digwyddiad a ganslwyd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi. Pe byddem yn cynnal y digwyddiad eto, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i chi

 

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Wythnos Sero Net Flynyddol TPAS Cymru 2024

Dyddiad

Dydd Llun 17 Mehefin 2024, 09:00 - Dydd Gwener21Mehefin2024, 16:00

Archebu Ar gael Tan

Dydd Gwener 14 Mehefin 2024

Math o ddigwyddiad

Yn addas ar gyfer

I gyd

Siaradwr

Guest Speaker

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X
Telerau ac Amodau - ar gyfer digwyddiadau ar-lein â thâl
Hawl TPAS Cymru i Ganslo

Ein nod yw sicrhau bod pob digwyddiad ar-lein yn rhedeg yn ôl y bwriad. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i ni ganslo digwyddiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Os digwydda hyn, byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych eisoes wedi talu am y digwyddiad a ganslwyd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi. Pe byddem yn cynnal y digwyddiad eto, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i chi