Bydd y sesiwn bersonol hon yn eich arwain trwy rai o’r termau a’r syniadau rhagarweiniol y mae angen i chi wybod am Sero Net, ynghyd ag awgrymiadau diweddaraf ar gael tenantiaid i ymgysylltu â Sero Net a gwneud Cymru yn fwy carbon isel.

Y Cyflwyniad Gorau Posib i Dai Sero Net: De Cymru

Dydd Mawrth, 17 Hydref: 10am-1pm

Mae costau byw ac argyfyngau ynni wedi bod yn gwneud i bobl ofyn i'w hunain sut i ostwng eu biliau, ac o ganlyniad mae Sero Net yn gyflym iawn wedi dod yn bwnc poeth ym maes tai. Ond, pan edrychwn ar Sero Net, mae yna dunelli o jargon, technolegau, a pholisïau sy’n cael eu crybwyll yn y gofod, sy’n ei gwneud hi’n anodd deall beth mae tai carbon isel yn ei olygu mewn gwirionedd i chi, eich cartref, neu’ch sefydliad.
 

Mae TPAS Cymru yma i helpuBydd y sesiwn bersonol hon yn eich arwain trwy rai o’r termau a’r syniadau rhagarweiniol y mae angen i chi wybod am Sero Net, ynghyd ag awgrymiadau diweddaraf ar gael tenantiaid i ymgysylltu â Sero Net a gwneud Cymru yn fwy carbon isel.

Mae rhai o'r pynciau y byddwch chi'n dysgu mwy amdanynt yn cynnwys:
 • Pam mae Cymru yn gwthio am Sero Net a thai carbon isel
 • Effeithlonrwydd ynni a sut mae'n effeithio ar filiau a'r hinsawdd
 • Technolegau a systemau Sero Net a ddefnyddir yn gyffredin
 • Cael tenantiaid i ymgysylltu â Sero Net 
Rydym yn hyderus y bydd y sesiwn gyffrous hon yn eich gadael yn teimlo'n barod i gael eich sefydliad ar eu llwybr i Sero Net! Yn ogystal, mae hwn yn gyfle gwych i chi gyfarfod a rhwydweithio gyda thenantiaid a staff eraill sydd â diddordebau tebyg mewn tai carbon isel.
 

Mae’r sesiwn hon yn addas ar gyfer tenantiaid a staff sydd am ddyfnhau eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o gartrefi carbon isel a’r hyn y mae’n ei olygu i’ch sefydliad ac i Gymru.

Lleoliad: TPAS Cymru, Swît 4, Adeilad Unite, 1 Heol y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9SD

Cost: (yn cynnwys lluniaeth)
 • Tenantiaid: £29 + TAW
 • Tenantiaid efo cinio: £39 + TAW
 • Staff (aelodau): £59 + TAW
 • Staff efo cinio: £69 + TAW
 • Pawb arall: £89 + TAW
Os hoffech ymuno â ni am ginio a thrafodaeth ar ôl y sesiwn hon, bydd ffi ychwanegol o £10 sydd yn cynnwys taten drwy’i chroen (gan gynnwys un topin) a diod o’ch dewis chi.
 
Nid oes parcio ar gael ar y safle, felly cysylltwch â ni os hoffech i ni argymell ble i barcio. Ffôn: 02920 237303
 

Archebwch eich lle drwy'r system ar-lein isod⬇️⬇️


 Telerau Canslo - ar gyfer digwyddiadau â thâl

 • Rhaid i bob canslad gael ei wneud trwy e-bost at [email protected]  Os byddwch chi'n canslo'ch lle llai na 2 ddiwrnod gwaith cyn y digwyddiad, byddwch chi'n gorfod talu'r gost lawn.
 • Os na allwch fynychu, gallwch anfon cynrychiolydd arall heb unrhyw gost ychwanegol. Rhaid rhoi gwybod i [email protected] am hyn
 • Os na fyddwch yn mynychu sesiwn â thâl, codir cost lawn arnoch.
 • Ar ôl i ni dderbyn eich canslad, byddwn yn anfon cadarnhad o'ch canslad atoch.
Hawl TPAS Cymru i Ganslo
Ein nod yw sicrhau bod pob digwyddiad ar-lein yn rhedeg yn ôl y bwriad. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i ni ganslo digwyddiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Os digwydda hyn, byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych eisoes wedi talu am y digwyddiad a ganslwyd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi. Pe byddem yn cynnal y digwyddiad eto, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i chi

 

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Y Cyflwyniad Gorau Posib i Dai Sero Net: De Cymru

Dyddiad

Dydd Mawrth 17 Hydref 2023, 10:00 - 13:00

Archebu Ar gael Tan

Dydd Mawrth 10 Hydref 2023

Math o ddigwyddiad

Hyfforddiant

Yn addas ar gyfer

I gyd

Siaradwr

Hannah Richardson

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Unite Building

Cyfeiriad y Lleoliad

The Unite Building
1 Cathedral Road
South Glamorgan
Cardiff
CF11 9SD

029 2023 7303

Google Map Icon

Enw
Cyfeiriad ebost
 
Cost y Digwyddiad
Pawb Arall   Pris Llawn: £89.00  
Tenantiaid   Pris Llawn: £29.00  
Staff   Pris Llawn: £69.00  
Tenant efo cinio   Pris Llawn: £39.00  
Staff efo cinio   Pris Llawn: £69.00  


Canllaw Archebu

1. Rhowch eich Enw a'ch cyfeiriad E-bost, a dewiswch faint o docynnau yr hoffech eu harchebu, yna cliciwch ar 'Parhau i Archebu'.

2. Os ydych yn archebu 1 tocyn, rhowch eich manylion a chliciwch "Arbed a Chadarnhau eich Archeb". Yna fe welwch eich manylion yn y blwch oren ar y gwaelod.

3. Os ydych wedi dewis mwy nag 1 tocyn, rhowch fanylion y cynrychiolwr cyntaf fel yng Ngham 2, cliciwch "Arbed a Chadarnhau eich Archeb" a sgroliwch yn ôl i fyny i roi manylion eich ail gynrychiolwr. Ailadroddwch Gam 3 nes bod eich holl gynrychiolwyr wedi eu hychwanegu.

4. Unwaith y byddwch wedi ychwanegu gwybodaeth am eich holl gynrychiolwyr, fe welwch y botwm "Ychwanegu Cynrychiolwr" yn newid i "Arbed a Chadarnhau eich Archeb". Unwaith y byddwch yn clicio’r bowm yma, fe welwch flwch gwyrdd gyda "Llwyddiant" yn ymddangos ar eich sgrîn, a byddwch yn derbyn cadarnhad trwy e-bost eich bod wedi archebu yn llwyddiannus.

5. Gellir talu am y digwyddiad trwy BACs, neu fe fydd TPAS Cymru yn anfon anfoneb ar ôl y digwyddiad gymryd lle.

Os oes unrhyw broblemau gyda'ch archeb, mae croeso i chi ein ffonio ar 029 2023 7303 neu 01492 59304

AGOS X

  Telerau Canslo - ar gyfer digwyddiadau â thâl

Hawl TPAS Cymru i Ganslo
Ein nod yw sicrhau bod pob digwyddiad ar-lein yn rhedeg yn ôl y bwriad. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i ni ganslo digwyddiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Os digwydda hyn, byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych eisoes wedi talu am y digwyddiad a ganslwyd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi. Pe byddem yn cynnal y digwyddiad eto, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i chi