A yw eich sefydliad yn cael ‘Y Pethau Iawn’ yn iawn?

Ail-ymweld â’r ‘Pethau Iawn’

Dydd Mawrth, 15 Chwefror: 10.30 – 12pm

MAE'R DIGWYDDIAD YMA YN LLAWN

Mae nawr yn amser da i ailymweld ar ganfyddiadau adroddiad “Y Pethau Iawn” ac ailedrych ac asesu agwedd eich sefydliad at gyfranogiad tenantiaid. A yw eich sefydliad yn cael ‘Y Pethau Iawn’ yn iawn?

Mae adroddiad Bwrdd Rheoleiddiol Cymru (RBW) ‘Y Pethau Iawn - Clywed Llais Tenantiaid’ yn nodi themâu allweddol i landlordiaid cymdeithasol eu hadolygu i sicrhau bod eu hymagwedd at gynnwys tenantiaid yn gadarn ac yn cyflawni canlyniadau cadarnhaol. Bydd y cyfleoedd a nodir yn yr adroddiad hefyd yn rhan o’r Asesiad Rheoleiddiol ac mae’r adroddiad yn ddefnyddiol i denantiaid a defnyddwyr gwasanaeth wrth ddwyn eu landlord i gyfrif.

Yn ystod y gweithdy hanner diwrnod anffurfiol hwn byddwn yn archwilio prif themâu’r adroddiad i’ch helpu i nodi meysydd y mae angen i’ch sefydliad ganolbwyntio arnynt a chyfleoedd i’ch sefydliad gan gynnwys:  

  • Pwrpas a Chanlyniadau cyfranogiad – felly beth!? dangos y gwahaniaeth y mae cyfranogiad yn ei wneud?
  • Diwylliant Sefydliadol – creu diwylliant cadarnhaol, wedi’i arwain o’r brig, wedi’i adeiladu ar ymddiriedaeth a didwylledd a sicrhau bod y diwylliant yn cyd-fynd â dull cyfranogiad tenantiaid
  • Gwrando a gweithredu – sut i'w wneud a dangos eich bod chi'n ei wneud?!
  • Gwerth am Arian – a yw eich dull cyfranogi yn rhoi gwerth am arian a sut ydych chi'n gwybod hyn?
 
Mae'r digwyddiad yn addas ar gyfer staff a thenantiaid ac am ddim i aelodau TPAS Cymru.
 
MAE'R DIGWYDDIAD YMA YN LLAWN
 

 

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Ail-ymweld â’r ‘Pethau Iawn’

Dyddiad

Dydd Mawrth 15 Chwefror 2022, 10:30 - 12:00

Archebu Ar gael Tan

14 Chwefror 2022

Math o ddigwyddiad

Gwybodaeth a mewnwelediad

Yn addas ar gyfer

I gyd

Siaradwr

david lloyd

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Digwyddiadau'r Gorffennol a'r Dyfodol

 
06 Gorffennaf 2022
Ymgysylltu â'r gymuned
Creu Cymunedau Gwych
23 Mehefin 2022
Hyfforddiant
Ymgysylltu cynhwysol – Croeso i Bawb!
22 Mehefin 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Clwb Cyfathrebiadau Rhentu Cartrefi
13 Mehefin 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Wythnos SeroNet 2022
09 Mehefin 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Ymgynghoriad SATC - Staff
08 Mehefin 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Ymgynghoriad SATC - Tenantiaid
26 Mai 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Digwyddiad Swyddgion 'Gofyn Unrhyw Beth'
123456789

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X