Wrth i Gymdeithasau Tai ac awdurdodau lleol wynebu pwysau sylweddol, mae pwysigrwydd buddsoddi mewn gwasanaethau delio â chwynion a dysgu o gwynion yn hanfodol i helpu i gynnal gwasanaethau effeithiol.

Delio â Chwynion yn Effeithiol mewn Tai

Dydd Mercher 7 Mehefin 2023: 11.00am – 12.30pm

Wrth i Gymdeithasau Tai ac awdurdodau lleol wynebu pwysau sylweddol, mae pwysigrwydd buddsoddi mewn gwasanaethau delio â chwynion a dysgu o gwynion yn hanfodol i helpu i gynnal gwasanaethau effeithiol..

Sut gall landlordiaid cymdeithasol wreiddio gweithdrefn gadarn ar gyfer ymdrin â chwynion a fydd yn cynnal ac yn gwella bodlonrwydd tenantiaid yn ystod cyfnod heriol?

Ymunwch â ni ar gyfer ein gweminar thema Delio â Chwynion blynyddol lle byddwch yn gallu clywed yn uniongyrchol gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (OGCC). Bydd dau siaradwr o landlordiaid cymdeithasol blaenllaw yn ymuno â ni hefyd a fydd yn rhannu eu mewnwelediad a’u harferion gorau ynghylch delio â chwynion.

 

Cewch glywed gan Michelle Morris sydd wedi bod yn ei swydd fel Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ers 1 Ebrill 2022 – darganfyddwch rôl swyddfa’r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus sydd â phwerau cyfreithiol i ymchwilio i gwynion am wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, gan gynnwys tai cymdeithasol. 

 

Bydd Ian Marriott, Rheolwr Gwella Perfformiad a Chwynion o'r Tîm Tai a Thrawsnewid yn siarad am sut mae Cyngor Hackney yn delio â chwynion. Bydd Ian yn rhannu mewnwelediad i atal cwynion wrth wraidd a gwreiddio'r dysgu o gwynion i wella perfformiad. 

 

Bydd Cath Pullin, Pennaeth Profiad Cwsmer o Alliance Housing hefyd yn rhannu ei phrofiad o sut i drawsnewid y gwasanaethau cwsmeriaid trwy ddelio â chwynion yn effeithiol.

 

 
Pwy ddylai fynychu?
Mae’r digwyddiad hwn yn addas ar gyfer tenantiaid, staff, aelodau’r Bwrdd ac aelodau Awdurdod Lleol sydd â diddordeb mewn clywed am arfer gorau a phrofiad wrth ymdrin â chwynion.
 
Cost
Tenantiaid: Rhad ac am ddim
Staff (Aelodau TPAS Cymru): £59+TAW
Pawb Arall: £99+TAW
 
Pethau i'w gwybod:
  • Gweminar ar-lein yw hwn trwy Zoom
  • Ni fydd y sesiwn yn cael ei recordio

Archebwch eich lle trwy'r ddolen Zoom hon: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMvdOitqzgiEtS96lSKvOEcBP1qSdHuq8v9


Telerau Canslo - ar gyfer digwyddiadau ar-lein â thâl
  • Rhaid i bob canslad gael ei wneud trwy e-bost at [email protected]  Os byddwch chi'n canslo'ch lle llai na 2 ddiwrnod gwaith cyn y digwyddiad ar-lein, byddwch chi'n gorfod talu'r gost lawn.
  • Os na allwch fynychu, gallwch anfon cynrychiolydd arall heb unrhyw gost ychwanegol. Rhaid rhoi gwybod i [email protected] am hyn
  • Os na fyddwch yn mynychu sesiwn ar-lein â thâl, codir cost lawn arnoch.
  • Ar ôl i ni dderbyn eich canslad, byddwn yn anfon cadarnhad o'ch canslad atoch.
  • Ar gyfer ein digwyddiadau taledig sylwch, dim ond un person all ddefnyddio un cofrestriad taledig, a gwaherddir rhannu dolenni ymuno / sgriniau. Felly, rhaid i bob person sy'n mynychu'r digwyddiad hwn gael cofrestriad ar wahân.
Hawl TPAS Cymru i Ganslo
Ein nod yw sicrhau bod pob digwyddiad ar-lein yn rhedeg yn ôl y bwriad. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i ni ganslo digwyddiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Os digwydda hyn, byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych eisoes wedi talu am y digwyddiad a ganslwyd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi. Pe byddem yn cynnal y digwyddiad eto, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i chi

 

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Delio â Chwynion yn Effeithiol mewn Tai

Dyddiad

Dydd Mercher 07 Mehefin 2023, 11:00 - 12:30

Archebu Ar gael Tan

Dydd Gwener 02 Mehefin 2023

Archebion Adar Cynnar Ar Gael Tan

Math o ddigwyddiad

Gwybodaeth a mewnwelediad

Yn addas ar gyfer

I gyd

Siaradwr

Guest Speaker

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X