Ymunwch â ni mewn cyfres o sesiynau difyr sy'n ymdrin â gwahanol agweddau ar y safon newydd. Mae pob sesiwn yn 1 awr a 15 munud o hyd

SACT 2023 - Wedi'i ddadbacio (Rhaglen Ar-lein 5 Rhan)

Ydych chi wir yn gwybod manylion Safonau Ansawdd Tai newydd Cymru (SATC2023)?

A ydych chi 100% yn siŵr beth mae LlC yn ceisio ei gyflawni?

Beth sy'n rhaid i landlordiaid ei wneud? Ac erbyn pryd?

Pa gwestiynau a materion sydd angen eu trafod i ddehongli’r safonau yn bolisi ymarferol sy’n addas ar gyfer tenantiaid a landlordiaid?

 .....Os nad ydych chi'n gwybod pob gair, pob llinell a heb yr holl atebion iddo, yna mae angen i chi barhau i ddarllen....

Mewn pryd ar gyfer gweithredu’r Safonau Ansawdd Tai Cymru newydd (SATC2023), mae TPAS Cymru wedi datblygu rhaglen ar-lein bum rhan o sesiynau hyfforddi cynhwysfawr, wedi’u cynllunio i ddadbacio SATC2023 yn wybodaeth y gellir ei deall er mwyn rhoi’r wybodaeth i weithwyr tai proffesiynol, tenantiaid ac aelodau bwrdd gyda'r wybodaeth a sgiliau hanfodol i gyrraedd SATC yn iawn a gwella bodlonrwydd tenantiaidYmunwch â ni mewn cyfres o sesiynau difyr sy'n ymdrin â gwahanol agweddau ar y safon newydd. Mae pob sesiwn yn 1 awr a 15 munud o hyd.

Sesiwn 1: Dydd Iau, 18 Ebrill: 10.00am - 11.15am – Sut i ddatblygu strategaeth SATC sy'n canolbwyntio ar denantiaid?

Datgloi cyfrinachau SATC2023 i mewn i strategaethau sy’n gyfeillgar i denantiaid. Byddwn yn archwilio’r hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei geisio ac yn dangos sut i greu amgylchedd croesawgar a chefnogol i denantiaid tra’n bodloni safonau deddfwriaethol. Byddwn yn archwilio'r pynciau sydd angen eu trafod ac ymgysylltu â thenantiaid. Cael mewnwelediad i ddatblygu, deall gofynion ymgysylltu â thenantiaid SATC.

Sesiwn 2Dydd Iau 2 Mai: 10.00am - 11.15am – Dadbacio a Deall y safonau technegol sy'n ymwneud â chydrannau allweddol fel lleithder a llwydni, sŵn, larymau mwg a chynefinedd ehangach.

Mae gan y safonau allweddol hyn lawer o fanylion technegol ar gyfer gweithwyr proffesiynol technegol. Rydym am ddadbacio hynny gyda chymorth arbenigwr cyfeillgar. Byddwn yn ymchwilio i'r safonau technegol sy'n ymwneud â phynciau allweddol fel lleithder, llwydni, sŵn a'r gallu i fyw ynddo mewn modd hawdd ei ddeall. Cynlluniwyd SATC2023 i sicrhau bod cartrefi'n bodloni'r safonau ansawdd ac yn darparu amodau byw iach. Rhowch wybodaeth am y safonau, beth sydd ddim yn y safonau, a beth sy'n cael ei fesur? Byddwch yn ymwybodol o'r cwestiynau penodol sydd angen eu trafod. Nodi, mynd i'r afael â thenantiaid a'u cefnogi i roi gwybod am faterion sy'n ymwneud â lleithder a llwydni yn effeithiol.

Sesiwn 3Dydd Iau 16 Mai: 10.00am - 11.15am Cynaliadwyedd: creu cynhesrwydd fforddiadwy mewn cartrefi, gerddi gwyrdd, a mannau cymunedol.

Wrth wraidd SATC2023 mae datgarboneiddio, cynhesrwydd fforddiadwy a chartrefi ac amgylchoedd mwy sylweddol. Byddwn yn dadbacio'r amcanion perthnasol, yn archwilio'r terfynau amser, ac yn trafod y sgyrsiau allweddol sydd eu hangen i droi safonau yn strategaeth y gellir ei chyflawni. Bydd y sesiwn hon nid yn unig yn ymdrin â'ch cartref a chynhesrwydd fforddiadwy, ond hefyd arbedion dŵr, gerddi gwyrddach, a mannau cymunedol gwell. Cael y wybodaeth allweddol i ddeall a datblygu'r pwnc hwn sy'n newid gêm.

Sesiwn 4Dydd Iau, 6 Mehefin: 10.00am - 11.15am – Yr holl ofynion eraill   

Mae gan SATC2023 amcanion ar ystod o bynciau eraill nad ydynt wedi'u cynnwys uchod. Mae enghreifftiau'n cynnwys Budd i'r Gymuned, Cysylltedd Digidol ac ati. Byddwn yn dadbacio'r rhain i mewn i'r amcanion, terfynau amser, a pha sgyrsiau sydd angen eu cynnal i sicrhau bod tenantiaid, cymunedau a landlordiaid yn elwa ar rai amcanion diddorol.

Sesiwn 5Dydd Iau 27 Mehefin: 10.00am - 11.15am - Mesur, adrodd ac olrhain. (NODER: DYDDIAD NEWYDD)

Yn y sesiwn olaf hon byddwn yn dadbacio'r mesur, adrodd ac olrhain y safon newydd. Byddwn yn archwilio metrigau allweddol, terfynau amser, a dangosyddion i asesu perfformiad, olrhain cynnydd, a gwneud penderfyniadau gwybodus. Cael mewnwelediadau gwerthfawr i ddatblygu mecanweithiau adrodd cadarn a thryloyw i ysgogi gwelliant ac atebolrwydd parhaus.  

Peidiwch â cholli’r cyfle hwn i wella eich arbenigedd a chael effaith gadarnhaol ar fywydau tenantiaid. Cofrestrwch nawr i ddiogelu eich lle yn y sesiynau addysgiadol hyn!

Yn addas ar gyfer: Pawb!  Pwrpas ‘dadbacio’ yw i’r holl randdeiliaid ddeall SATC2023, Pa drafodaethau a chwestiynau sydd angen eu hateb, a gyda’n gilydd gallwn ei wneud yn llwyddiant. Dyna pam yr ydym yn cynnig tocyn grŵp sy’n seiliedig ar landlordiaid i ganiatáu i amrywiaeth o randdeiliaid, tenantiaid, staff, bwrdd ac ati fod yn bresennol.

Bydd pob mynychwr yn cael canllaw Dadbacio SACT2023 y gellir ei lawrlwytho er mwyn cyfeirio ato yn y dyfodol, yn ogystal â chopi o'r recordiadau.

Noder: Mae'r rhaglen hon hefyd ar gael fel sesiynau mewnol wedi'u teilwra ar gyfer grŵp landlord neu denantiaid.  

COST

 • Tocyn grŵp: £499 + TAW. Am hynny gallwch anfon ystod mor eang o staff a thenantiaid. Byddwch hefyd yn cael llawlyfr. Hyd at 25 o bobl y sesiwn ac mae'r tocyn yn cwmpasu pob un o'r 5 sesiwn, gan gynnwys llawlyfr a lawrlwytho fideo. Mae hynny’n llai nag £20 y pen am 5 sesiwn ddiddorol dreiddgar. Bydd cap ar faint o'r tocynnau landlordiaid hyn yr ydym yn eu cynnig felly fe'ch cynghorir i ymrwymo'n gynnar.
 • Tocyn unigol: £180 fesul swyddog, £100 fesul tenant ar gyfer pob un o'r 5 sesiwn, mae llawlyfr a lawrlwytho fideo yn gynwysedig.

Cofrestrwch unwaith gan ddefnyddio'r ddolen Zoom hon a fydd yn gweithio ar gyfer BOB UN o'r 5 sesiwn: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZElfuyrrTgtHNTxMcBFuNl6PPeUtZvhyipv

Cefnogwyd yn garedig gan Lloyds Bank Foundation:  


Telerau ac Amodau - ar gyfer digwyddiadau ar-lein â thâl
 • Rhaid i bob canslad gael ei wneud trwy e-bost at [email protected]  Os byddwch chi'n canslo'ch lle llai na 2 ddiwrnod gwaith cyn y digwyddiad ar-lein, byddwch chi'n gorfod talu'r gost lawn.
 • Os na allwch fynychu, gallwch anfon cynrychiolydd arall heb unrhyw gost ychwanegol. Rhaid rhoi gwybod i [email protected] am hyn
 • Os na fyddwch yn mynychu sesiwn ar-lein â thâl, codir cost lawn arnoch.
 • Ar ôl i ni dderbyn eich canslad, byddwn yn anfon cadarnhad o'ch canslad atoch.
 • Ar gyfer ein digwyddiadau taledig sylwch, dim ond un person all ddefnyddio un cofrestriad taledig, a gwaherddir rhannu dolenni ymuno / sgriniau. Felly, rhaid i bob person sy'n mynychu'r digwyddiad hwn gael cofrestriad ar wahân.
Hawl TPAS Cymru i Ganslo
Ein nod yw sicrhau bod pob digwyddiad ar-lein yn rhedeg yn ôl y bwriad. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i ni ganslo digwyddiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Os digwydda hyn, byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych eisoes wedi talu am y digwyddiad a ganslwyd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi. Pe byddem yn cynnal y digwyddiad eto, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i chi

 

 

 

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

SACT 2023 - Wedi'i ddadbacio (Rhaglen Ar-lein 5 Rhan)

Dyddiad

Dydd Iau 18 Ebrill 2024, 10:00 - Dydd Iau20Mehefin2024, 11:15

Archebu Ar gael Tan

Dydd Iau 18 Ebrill 2024

Archebion Adar Cynnar Ar Gael Tan

Math o ddigwyddiad

Yn addas ar gyfer

I gyd

Siaradwr

Elizabeth Taylor

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X

Telerau ac Amodau - ar gyfer digwyddiadau ar-lein â thâl
 • Rhaid i bob canslad gael ei wneud trwy e-bost at [email protected]  Os byddwch chi'n canslo'ch lle llai na 2 ddiwrnod gwaith cyn y digwyddiad ar-lein, byddwch chi'n gorfod talu'r gost lawn.
 • Os na allwch fynychu, gallwch anfon cynrychiolydd arall heb unrhyw gost ychwanegol. Rhaid rhoi gwybod i [email protected] am hyn
 • Os na fyddwch yn mynychu sesiwn ar-lein â thâl, codir cost lawn arnoch.
 • Ar ôl i ni dderbyn eich canslad, byddwn yn anfon cadarnhad o'ch canslad atoch.
 • Ar gyfer ein digwyddiadau taledig sylwch, dim ond un person all ddefnyddio un cofrestriad taledig, a gwaherddir rhannu dolenni ymuno / sgriniau. Felly, rhaid i bob person sy'n mynychu'r digwyddiad hwn gael cofrestriad ar wahân.
Hawl TPAS Cymru i Ganslo
Ein nod yw sicrhau bod pob digwyddiad ar-lein yn rhedeg yn ôl y bwriad. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i ni ganslo digwyddiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Os digwydda hyn, byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych eisoes wedi talu am y digwyddiad a ganslwyd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi. Pe byddem yn cynnal y digwyddiad eto, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i chi