This is some sample text. You are using CKEditor.

SACT 2023 – Wedi'i Ddadbacio – Sesiwn 4

Gweler y manylion llawn ar bob un o’r 5 sesiwn yma

 

Dydd Iau, 6 Mehefin: 10.00am - 11.15am – Yr holl ofynion eraill  

 

Mae gan SATC2023 amcanion ar ystod o bynciau eraill nad ydynt wedi'u cynnwys uchod. Mae enghreifftiau'n cynnwys Budd i'r Gymuned, Cysylltedd Digidol ac ati. Byddwn yn dadbacio'r rhain i mewn i'r amcanion, terfynau amser, a pha sgyrsiau sydd angen eu cynnal i sicrhau bod tenantiaid, cymunedau a landlordiaid yn elwa ar rai amcanion diddorol.

Mae’r sesiwn hon yn rhan o rhaglen ar-lein bum rhan o sesiynau hyfforddi cynhwysfawr, wedi’u cynllunio i ddadbacio SATC2023 yn wybodaeth y gellir ei deall er mwyn rhoi’r wybodaeth i weithwyr tai proffesiynol, tenantiaid ac aelodau bwrdd gyda'r wybodaeth a sgiliau hanfodol i gyrraedd SATC yn iawn a gwella bodlonrwydd tenantiaid. Ymunwch â ni mewn cyfres o sesiynau difyr sy'n ymdrin â gwahanol agweddau ar y safon newydd

Gweler y manylion llawn ar bob un o’r 5 sesiwn yma


Telerau ac Amodau - ar gyfer digwyddiadau ar-lein â thâl
  • Rhaid i bob canslad gael ei wneud trwy e-bost at [email protected]  Os byddwch chi'n canslo'ch lle llai na 2 ddiwrnod gwaith cyn y digwyddiad ar-lein, byddwch chi'n gorfod talu'r gost lawn.
  • Os na allwch fynychu, gallwch anfon cynrychiolydd arall heb unrhyw gost ychwanegol. Rhaid rhoi gwybod i [email protected] am hyn
  • Os na fyddwch yn mynychu sesiwn ar-lein â thâl, codir cost lawn arnoch.
  • Ar ôl i ni dderbyn eich canslad, byddwn yn anfon cadarnhad o'ch canslad atoch.
  • Ar gyfer ein digwyddiadau taledig sylwch, dim ond un person all ddefnyddio un cofrestriad taledig, a gwaherddir rhannu dolenni ymuno / sgriniau. Felly, rhaid i bob person sy'n mynychu'r digwyddiad hwn gael cofrestriad ar wahân.
Hawl TPAS Cymru i Ganslo
Ein nod yw sicrhau bod pob digwyddiad ar-lein yn rhedeg yn ôl y bwriad. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i ni ganslo digwyddiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Os digwydda hyn, byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych eisoes wedi talu am y digwyddiad a ganslwyd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi. Pe byddem yn cynnal y digwyddiad eto, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i chi

 

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

SACT 2023 – Wedi'i Ddadbacio – Sesiwn 4

Dyddiad

Dydd Iau 06 Mehefin 2024, 10:00 - 11:15

Archebu Ar gael Tan

Dydd Iau 06 Mehefin 2024

Archebion Adar Cynnar Ar Gael Tan

Math o ddigwyddiad

Yn addas ar gyfer

I gyd

Siaradwr

Elizabeth Taylor

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X
Terms & Conditions – for paid online events
 
TPAS Cymru Right to Cancel

We aim to make sure that all online events run as planned. However, there may be times when, due to circumstances beyond our control, we have to cancel an event. Should this be the case we will give you as much notice as possible. If you have already paid for the cancelled event we will give you a full refund. Should we run the event again, we will give you priority